Betingelser

NABOGO er en platform som er designet til at hjælpe almindelige familier i Danmark med deres daglige transportbehov. Platformen er udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune og EUs mobilitetsprojekt, MAMBA (se mere her). Se mere om platformen under Sådan virker det og læs mere om vores forretningsbetingelser og datapolitik nedenfor.

Forretningsbetingelser

for
NABOGO ApS platforme(Gældende fra den 1. august 2019)

1 Generelt om disse betingelser

  • NABOGO ApS, CVR-39404060, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NABOGO”) varetager driften af NABOGO app’en med tilhørende trailerdeling, nabo-til-nabo fragtservice og samkørsel (både hjemmeside nabogo.com og app til IOS og Google Play). Disse forretningsbetingelser regulerer retsforholdet mellem NABOGO og Bruger, mens retsforholdet mellem Brugerne er reguleret af ”Vilkår for trailerudlejning; Vilkår for nabo-til-nabo fragtservice samt Vilkår for samkørsel”.
  • Et medlem af NABOGO platformen er en Bruger som har oprettet en profil der giver adgang til alle platformens services. Et medlem kaldes herefter en ”Bruger”. En Bruger som opretter en annonce for trailerudlejning, kaldes for ”Udlejer”. En Bruger, som lejer en trailer, kaldes for ”Lejer”. En Bruger som får udført en fragtopgave kaldes ”Fragttager” og en Bruger som udfører en fragtopgave kaldes en ”Fragtudbyder”. En Bruger som får et lift kaldes ”Lifttager” og en Bruger som giver et lift kaldes en ”Liftudbyder”.
  • Forretningsbetingelserne for NABOGO ApS regulerer alle aftaler mellem NABOGO og Bruger, medmindre NABOGO og Bruger direkte og skriftligt indgår anden aftale.

2 Medlemskab

2.1 Det er alene Brugere (via oprettet medlemskab), der kan benytte ydelserne på NABOGO app’en og website.

2.1 Det er en betingelse for ethvert medlemskab at Brugere ved oprettelse af profil er fyldt 16 år. Skulle NABOGO ApS blive bekendt med, at der er Brugere, som ikke er fyldt 16 år, vil deres profil uden videre blive slettet. NABOGO ApS kan i øvrigt ikke drages til ansvar for, hvorvidt Bruger ved oprettelse er fyldt 16 år. Det er desuden en betingelse, at chauffører er fyldt 18 år og har et gyldigt kørekort.

2.2 Medlemskab af NABOGO bliver etableret ved indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt profilbillede) i NABOGO Appens/Website Brugeroprettelse. I samme proces bliver Bruger bedt om at acceptere vilkår og forretningsbetingelser for NABOGO.

2.3 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til den oplyste e-mailadresse. Medlemmet meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til NABOGO nyhedsbrev, som sendes til den oplyste e-mailadresse.

2.4 NABOGO er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”Min konto”, hvilket betyder, at NABOGO automatisk sletter alle personlige samt personhenførbare data en måned efter opsigelsen af medlemsskabet. Dog ikke for så vidt angår personlige data som bruges til brug for fakturering. Disse data opbevares i 5 år i henhold til regnskabslovgivning.

2.5 Efter hver udlejning skal medlemmerne bedømme hinanden, og det er med henblik på at vurdere, om Brugerne ønsker at indgå en aftale igen i fremtiden.

3 Formidlingsplatformen

3.1 Medlemmerne erhverver alene adgang til NABOGOs formidlingsplatform (app/web). Platformen indeholder sådanne faktuelle oplysninger, at det bliver muligt for medlemmerne at indgå en bindende aftale om trailerudlejning, jf. Vilkår for Trailerudlejning, om fragtservice jf. Vilkår for nabo-til-nabo fragtservice og om samkørsel jf. Vilkår for Samkørsel.

4 Betaling og prispolitik

4.1 Medlemmerne skal følge de til enhver tid gældende ”Retningslinjer for prisfastsættelse” hos NABOGO. Brugerne kan/må ikke indgå aftale om andre priser (gælder for trailerudlejning og samkørsel). Retningslinjerne for prisfastsættelse kan altid findes under punktet ”Betingelser for brug af NABOGO” på www.nabogo.com.

4.2 Formidlingsplatformen indeholder et online betalingsmodul, hvor al betaling skal finde sted, og hvor der kan foretages betaling med kreditkort.

4.3 Såfremt udlejningen ikke kan gennemføres (eksempelvis ved skade på traileren, eller anden form for aflysning af fragt eller samkørsel), og såfremt at lejeperioden/fragtperioden/samkørselstidspunktet ikke allerede er begyndt/overskredet bortfalder aftalen uden betaling. Dette gælder tilsvarende, hvis Lejer aflyser lejen mere end 5 timer før starttidspunktet. Meddelelse om bortfald af aftalen eller aflysning af lejen skal ske via formidlingsplatformen eller mail, og der sendes herefter automatisk en pushbesked til Brugerne.

4.5 NABOGO opkræver for trailerudlejning og fragtservice et servicegebyr for at stille formidlingsplatformen til rådighed, idet servicegebyret bliver opkrævet som en procentdel af prisen for den enkelte udlejning. Servicegebyret udgør 10% af transaktionen. NABOGO opkræver herudover for trailerudlejning et forsikringsgebyr til dækning af forsikring, idet forsikringsgebyret bliver opkrævet som en procentdel af prisen for den enkelte udlejning. Servicegebyret og forsikringsgebyret bliver automatisk fratrukket Lejers betaling.

5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring, er ikke tilladt på NABOGOs platforme.

6 Medlemmernes forpligtelser

6.1 Medlemmerne indestår for, at de opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data ikke strider mod lovgivning eller tredjemands rettigheder.

6.2 Medlemmerne indestår for, at benyttelsen ikke påfører NABOGO usædeligt eller strafferetligt indhold, eller at benyttelsen påfører virus, programmer eller anden software, som kan påføre NABOGO eller andre medlemmer skade.

6.3 Medlemmerne indestår for, at vedkommende ikke vil gøre brug af data til andet end NABOGOs formidling af trailerudlejning/fragtservice eller samkørsel.

6.4 Medlemmerne indestår for, at vedkommende vil bruge formidlingsplatformen i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Såfremt NABOGO får mistanke om misbrug, vil NABOGO kunne analysere medlemmernes korrespondance via platformen.

7 Ansvarsfraskrivelse for NABOGO

7.1 NABOGO er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform, og NABOGO påtager sig intet ansvar ud over denne formidling. NABOGO hæfter ikke for eventuelle opståede skader under udlejningen/fragt eller samkørsel, ligesom NABOGO ikke hæfter for eventuel manglende udlejning/fragtindtægt eller samkørselsindtægt.

7.2 Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for udlejningen/fragtservice/samkørsel afhænger alene af aftalen mellem Brugerne.

7.3 NABOGOs ydelse er gennemført, når Brugerne har indgået en aftale via NABOGOs app/web, ligesom betaling er gennemført, når beløbet er overført fra NABOGO til udlejer/fragtudbyder/liftudbyder (kan være behæftet med op til 6 hverdages forsinkelse).

7.4. NABOGO kan ikke drages til ansvar for formidlingsplatformens tilgængelighed, fejl eller funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 NABOGO kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab, formuetab og følgeskader.

7.6 NABOGO kan ikke drages til ansvar for tekst, information eller links, som er indrykket af medlemmer.

8 Databeskyttelse

8.1. For at kunne oprette et medlem i NABOGOs App/web indtastes følgende persondata: Oplysninger om fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse samt kørekortnummer til trailerlejere, billede af bil for liftudbyder. Herudover oploader Brugerne også et billede til profilsiden.

8.2. Formålet med de indtastede persondata er: Oprettelse af medlemskab, fakturering til medlemmet, identifikation i forhold til kørekortnummer samt muligheden for fremsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige informationer. Herudover har profilbilleder til formål at skabe et trygt miljø for aktiviteterne på platformen.

8.3 Medlemmernes oplysninger om fulde navn, og adresse, er alene tilgængelige for andre Brugere når en aftale er indgået. For trailerudlejning gælder at lejers kørekortnummer vil være tilgængelige for udlejer når en lejeforespørgsel er godkendt af udlejer. Årsagen hertil er at det påhviler Udlejer at verificere identiteten af Lejer før udleveringen af traileren finder sted og informationen vil være nødvendig for Udlejer såfremt at der bliver tale om en forsikringssag. Dette gælder dog ikke bankoplysninger, og lignende, som vil blive behandlet fortroligt i alle sammenhænge.

8.4 NABOGO vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmernes oplysninger ikke er tilgængelige for andre medlemmer i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af forretningskonceptet. Medlemmerne er indforstået med, at oplysningerne bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

8.5 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Min konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger.

8.6 NABOGO indsamler data vedrørende brugernes ture i forhold til start og slutsted samt dato, klokkeslæt og længde af pågældende ture. NABOGO indsamler disse informationer med henblik på at kunne prissætte de enkelte ture (faste priser per kilometer defineret af NABOGO) og for at kunne dokumentere Brugers aktiviteter i tilfælde af tvister eller tvivlsspørgsmål angående prissætning. NABOGO anvender desuden data til løbende at optimere hvor stoppesteder skal placeres.

8.7 NABOGO anvender derudover data til automatisk at udarbejde et scoreboard, der viser, hvem der er mest aktive samkører i henholdsvis kommune, by og organisation. De data, der fremgår i Scoreboard, er alene baseret på antal kilometer, som den enkelte Bruger har samkørt og indeholder således ikke information om lokationer og tidspunkter eller hvem man har kørt med.

8.8 NABOGO forpligter sig til at anonymisere data efter en periode på to år fra den pågældende aktivitet er fundet sted.

8.9 Som registreret har et medlem også til enhver tid ret til indsigt i, hvilke persondata NABOGO har. Retten til indsigt kan påberåbes ved at rette direkte henvendelse til NABOGO.

8.10 Ved oprettelse af medlemskab gives samtykke til at persondata behandles som ovenfor beskrevet.

9 Ændringer af ”Forretningsbetingelser”

9.1 NABOGO forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser. Såfremt forretningsbetingelserne bliver ændret, vil Brugerne blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af www.nabogo.com.

10 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting

10.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser bliver ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

10.2 Enhver tvist mellem NABOGO og Brugerne afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som værneting.

 

Vilkår for trailerudlejning

(Gældende fra den 1. august 2019)

1 Generelt om disse vilkår

1.1 NABOGO, CVR-39404060, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NABOGO”), varetager driften af hjemmesiden/domænet ”www.nabogo.com” samt deleplatformen, der er gjort tilgængelig via af NABOGO appen. Nedenstående ”Vilkår for trailerudlejning” regulerer retsforholdet mellem Udlejer og Lejer, mens retsforholdet mellem NABOGO og Udlejer/Lejer er reguleret af ”Forretningsbetingelser for NABOGO”.

1.2 Et medlem, som opretter en annonce for trailerudlejning, kaldes for ”Udlejer”. Et medlem, som lejer en trailer, kaldes for ”Lejer”.

1.3 ”Vilkår for trailerudlejning” regulerer alle aftaler om trailerudlejning, der bliver indgået gennem ”NABOGO app’en”, medmindre Udlejer og Lejer direkte og skriftligt indgår anden aftale som fraviger ”Vilkår for trailerudlejning”.

2 Forsikring

2.1 Alle trailere, som udlejes gennem NaboTrailer app’en skal være dækket af en særlig forsikring ”Trailerforsikring”, som NABOGO har udviklet i samarbejde med Topdanmark.Udlejer og Lejer må/kan ikke indgå en aftale, som vil medføre, at der ikke er forsikringsdækning.

2.2 Udlejer skal sikre, at traileren og Udlejer opfylder følgende af ”NaboTrailer Forsikring” stillede krav:

 • Traileren er privatejet og indregistreret med nummerplade.
 • Traileren må ”til hverdag” hverken helt eller delvist anvendes til erhvervsformål, herunder, men ikke begrænset til, vare- og godstransport.
 • Små almindelige trailere vil kun være forsikret til en max handelsværdi på 6.000 kr. og store almindelige trailere vil have en max forsikret handelsværdi på 15.000 kr.
 • Traileren skal ved kørsel i andre lande opfylde de regler, der til enhver tid er gældende for det pågældende land.
 • Trailerens skadesbeskrivelse er opdateret og retvisende
 • Udlejer skal verificere lejers navn og kørekortdetaljer oplyst gennem appen. Verifickationen foregår ved at lejer viser sit kørekort og udlejer tjekker at de i appen oplyste informationer stemmer overens med informationerne på kørekortet. Her er det dermed både lejers navn (identitet) og kørekortnummer (gyldigt kørekort), der skal verificeres.

 

2.3 Lejer skal sikre, at Lejer opfylder følgende af ”NABOGO Forsikring” stillede krav:

 • Lejer har gyldigt kørekort
 • Lejer har gyldigt kørekort til at køre med den pågældende trailer.
 • Ved kørsel i andre Europæiske lande påhviler det lejer at sikre at den lokale lovgivning er overholdt i forhold til selve traileren og til vogntoget.
 • Lejer må anvende traileren såvel privat som erhvervsmæssigt, idet traileren dog ikke må anvendes erhvervsmæssigt, såfremt traileren indgår som en central del af virksomheden, eksempelvis, men ikke begrænset til virksomhed som vognmand eller håndværker.
 • Lejer skal verificere trailerens skadesbeskrivelse ved at trykke på tilhørende knap i ’Bookingdetaljer’ i appen. I tilfælde af at lejer undlader at verificere men alligevel gennemfører leje af traileren betragtes dette som en accept af skadesbeskrivelsen

2.4 Samtlige forsikringsbetingelser kan læses her. NABOGO kan dog generelt oplyse:

 • at forsikringen kun gælder for den betalte lejeperiode.
 • at forsikringen dækker i Tyskland, Sverige og Norge.
 • at forsikringen har samme faste pris, uanset hvilke skader som måtte opstå,
 • at mekaniske skader ikke er dækket, herunder skader og følgeskader grundet slitage,
 • at selvrisikoen for enhver skade er 500 kr. i 2019 (reguleres årligt),
 • at Lejer skal betale selvrisikoen, hvis der opstår en skade i lejeperioden,
 • at tyveri foretaget af tredjemand (ikke Lejer) er dækket,
 • at bortkomst, defineret ved at Lejer ikke har returneret traileren senest 30 dage efter aftalt afleveringstidspunkt, også er dækket, dog således at Udlejers selvrisiko ved bortkomst er 50% af trailerens handelsværdi, idet selvrisikoen dog minimum er 3.000 kr., og
 • at bortkomstdækningen kan bortfalde, hvis Udlejer overdrager trailerens registreringsattest til Lejer.
 • at Lejer står med det fulde erstatningsansvar hvis gældende lovgivning for kørsel ikke er overholdt (fx ved manglende kørekort, for meget vægt i trailer mm).

2.5 NABOGO er hverken forsikringsudbyder eller forsikringsformidler. NABOGO modtager ikke nogen form for betaling eller kommission vedrørende trailerens forsikring.

3 Betaling

3.1 Alle betalinger mellem Udlejer og Lejer skal foregå via online betalingsmodulet på NABOGOappen. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusive forsikrings- og administrationsgebyr, reserveres på Lejerens debet- eller kreditkort, når Lejer har indgået en aftale om trailerleje.

3.2 Lejer kan vederlagsfrit annullere bookningen indtil starttidspunktet.

3.3 Såfremt udlejningen ikke kan gennemføres (eksempelvis skade på traileren) bortfalder aftalen uden betaling.

3.4 Såfremt traileren ikke tilbageleveres rettidigt, kan NaboTrailer hæve udgifterne til en forlængelse af lejeperioden på Lejers betalingskort.

4 Aftalen mellem Udlejer og Lejer

4.1 Udlejer skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

 • at Udlejer ejer den pågældende trailer, således at Udlejer har ret til at indgå lejeaftalen,
 • at Lejers kørekortnummer anført i appen stemmer overens med det kørekort, som Lejer fysisk fremviser på lejetidspunktet
 • at traileren overholder alle lovkrav, og at traileren i øvrigt er i forsvarlig stand,
 • at kendte skader, ridser mv. er anført i trailerbeskrivelsen på NABOGO, således at trailerbeskrivelsen til enhver tid giver et retvisende billede af trailerens stand, og
 • at traileren ved tilbagelevering bliver gennemgået for eventuelle indvendige eller udvendige skader, idet skaderne straks bør dokumenteres ved fotografering

4.2 Lejer skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

 • at trailer og skadesbeskrivelse anført i appens ”Aftaledetaljer” er i overensstemmelse med de faktiske forhold ved udlevering af traileren
 • at Lejer lovligt må køre med den pågældende trailer (krav til bilen, trailerkørekort mv.),
 • at der sker en lovlig anvendelse af traileren, herunder fastspænding af gods og udskiftning af pærer,
 • at Lejer betaler alle bøder og gebyrer, der pålægges traileren grundet brug i strid med vægt- og kørekortsgrænser, færdselsloven, parkeringsrestriktioner mv., og
 • at traileren bliver tilbageleveret i samme stand som ved udlevering. Her vil misligholdelse af denne del fra Lejers side typisk ikke føre til en sanktion fra NABOGOs side, men det vil kunne resultere i en dårlig rating af lejer fra udlejers side.

4.3 Lejer er ansvarlig for eventuelle skader på traileren i lejeperioden, herunder trailerens bortkomst eller hændelige undergang, medmindre Lejer kan påvise, at skaden allerede var til stede på starttidspunktet. Trailerbeskrivelsen anses for korrekt, medmindre Lejer dokumenterer andet.

Udlejer er dog ansvarlig for mekaniske skader ved traileren, hvis de mekaniske skader ikke skyldes Lejers fejlagtige eller uhensigtsmæssige brug af traileren. Såfremt der i lejeperioden måtte opstå en mekanisk skade, som Udlejer bærer risikoen for, refunderer Udlejer lejebetalingen mv. til Lejer via NaboTrailer, hvilket skal ske senest 8 dage efter tilbageleveringen.

4.4 Såfremt traileren ikke kan køre, eller såfremt traileren får en skade, som kræver reparation før videre kørsel, skal Lejer straks kontakte Udlejer og NABOGO med henblik på at få klarlagt, om der er forsikringsdækning, eller om skaden skal dækkes af Udlejer eller Lejer. Udlejer træffer beslutning om reparation, hvis skaden ikke er forsikringsdækket, idet Udlejer og Lejer – ved Lejers erstatningsansvar – dog skal tilstræbe at opnå enighed om reparationen.

4.5 Udlejer og Lejer kan alene aftale privat (ikke-erhvervsmæssig) trailerudlejning, således at udlejningen ikke er momspligtig. Indkomsten ved udlejning af en trailer er skattepligtig, og Udlejer skal selv angive indtægten på sin selvangivelse.

 

5 Fortrydelsesret

5.1 Udlejer og Lejer har ingen fortrydelsesret, idet aftalen mellem Udlejer og Lejer ikke er omfattet af fortrydelsesrettens som defineret i forbrugeraftaleloven. Dog kan aftalen aflyses af både Lejer og Udlejer inden aftalens starttidspunkt.

 • 6 Ansvarsfraskrivelse for NABOGO

6.1 NABOGO er uden ansvar for aftalen mellem Udlejer og Lejer, herunder indgåelse og opfyldelse af aftalen. Dette indebærer blandt andet,

 • at NABOGO ikke hæfter for eventuelle skader før, under og efter lejeperioden,
 • at NABOGO ikke er ansvarlig for trailerudlejning, som ikke er lykkedes helt eller delvist,
 • at planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for trailerudlejningen alene afhænger af Udlejer og Lejer,
 • at NABOGO forpligtelser er gennemført, når beløbet er overført fra Lejer til Udlejers saldo på NABOGO, og
 • at Udlejer/Lejer ikke kan rette krav mod NABOGO som følge af manglende opfyldelse af forsikringskravene.

6.2 NABOGO er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser af lejeaftalen, og NABOGO påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed.

7 Ændringer af ”Vilkår for trailerudlejning”

7.1 NABOGO forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Såfremt vilkårene bliver ændret, vil Udlejer og Lejer blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af www.nabogo.com.

8 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting

8.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår bliver ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

8.2 Enhver tvist mellem Udlejer og Lejer afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som værneting.

 

 

 

Vilkår for fragtservice

(Gældende fra den 1. august 2019)

1 Generelt om disse vilkår

1.1 NABOGO, CVR-39404060, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NABOGO”), varetager driften af hjemmesiden/domænet ”www.nabogo.com” samt deleplatformen, der er gjort tilgængelig via af NABOGO appen. Nedenstående ”Vilkår for fragtservice” regulerer retsforholdet mellem Fragttager og Fragtudbyder, mens retsforholdet mellem NABOGO og Fragttager/Fragtudbyder er reguleret af ”Forretningsbetingelser for NABOGO”.

1.2 Et medlem, som opretter en annonce for et fragtbehov, kaldes for ”Fragttager”. Et medlem, som udfører en fragtopgave kaldes for ”Fragtudbyder”.

1.3 ”Vilkår for fragtservice” regulerer alle aftaler om fragtservice, der bliver indgået gennem ”NABOGO app’en”, medmindre Fragttager og Fragtudbyder direkte og skriftligt indgår anden aftale og med mindre denne skriftlige aftale ikke strider imod nærværende vilkår.

2 Forsikring

2.1 Fragtserviceaktiviteter er ikke omfattet af en forsikring igennem NABOGOs platform (App/Web). Årsagen hertil er at Fragttager ikke forventes at få fragtet genstande af betydelig værdi (da disse opgaver bør udføres af professionelle fragtvirksomheder) og da Fragtudbyder allerede forventes at have eget materiel forsikret. I tilfælde af at der sker en ulykke i forbindelse med Fragtudbyders” udførelse af fragtopgaven forventes Fragtudbyder ligeledes selv at have en gældende ulykkesfordikring. Fragtudbydere opfordres til at undersøge den præcise dækning af egen forsikringer herunder ullykkesforsikring før denne udfører fragtopgaver gennem NABOGO.

3 Betaling

3.1 Alle betalinger mellem Fragttager og Fragtudbyder skal foregå via online betalingsmodulet på NABOGOappen. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusive administrationsgebyr, reserveres på Fragttagers debet- eller kreditkort, når Fragttager og Fragtudbyder har indgået en aftale om fragtservice.

3.2 Fragttager kan vederlagsfrit annullere bookningen indtil starttidspunktet dog kræves der en accept fra Fragtudbyder igennem appen. Accepterer Fragtudbyder ikke skal der falde betaling.

3.3 Såfremt fragtopgaven ikke gennemføres indenfor den aftalte tid, og dette ikke skyldes forhold, som Fragtudbyder burde have forudset, er der ikke økonomiske konsekvenser for Fragtudbyder.

4 Aftalen mellem Fragttager og Fragtudbyder

4.1 Fragtudbyder skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

 • at fragtopgaven kan gennemføres inden for gældende lovgivning (dvs. lovligt last, lovligt afhentningssted, lovlig vægt mm.).
 • at eget udstyr fx trailer og bil overholder alle lovkrav, og at traileren i øvrigt er i forsvarlig stand,

4.2 Fragttager skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

 • at opgaven er beskrevet så korrekt som muligt og at der er taget billeder der korrekt viser opgavens omfang.

4.3 I tilfælde hvor der er uoverensstemmelse (efter aftaleindgåelse) mellem Fragttager og Fragtudfører i forhold til opgavens omfang eller andre forhold vedrørende opgavens gennemførelse kan både Fragttager og Fragtudbyder frit aflyse opgaven og aftalen bortfalder uden omkostninger for Fragttager. I tilfælde hvor det viser sig at opgaven er større end Fragtudbyder har antaget og hvis Fragttager i sådanne tilfælde har påbegyndt udførelsen af opgaven men dog undlader at gennemføre hele opgaven opfordres Brugerne til at finde en løsning indbyrdes.

4.4 Fragttager og Fragtudbyder kan alene aftale privat (ikke-erhvervsmæssig) fragtservice, således at indtægten ikke er momspligtig. Indkomsten ved udlejning af en trailer er skattepligtig, og Udlejer skal selv angive indtægten på sin selvangivelse.

 

5 Fortrydelsesret

5.1 Fragttager og Fragtudbyder har ingen fortrydelsesret, idet aftalen mellem Fragttager og Fragtudbyder ikke er omfattet af fortrydelsesrettens som defineret i forBrugeraftaleloven. Dog kan aftalen aflyses af både Fragttager og Fragtudbyder inden aftalens starttidspunkt.

6 Ansvarsfraskrivelse for NABOGO

6.1 NABOGO er uden ansvar for aftalen mellem Fragttager og Fragtudbyder, herunder indgåelse og opfyldelse af aftalen. Dette indebærer blandt andet,

 • at NABOGO ikke hæfter for eventuelle skader før, under og efter opgavens udførelse,
 • at NABOGO ikke er ansvarlig for fragtopgaves, som ikke udføres korrekt eller til fulde,
 • at planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for opgaveudførelse alene afhænger af Fragttager og Fragtudbyder,
 • at NABOGOs forpligtelser er gennemført, når beløbet er overført fra Fragttager til Fragtudbyder saldo på NABOGO, og
 • at Fragttager/Fragtudbyder ikke kan rette krav mod NABOGO som følge af manglende udførelse af en fragtopgave eller aflysning af samme.

6.2 NABOGO er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser af fragtaftalen, og NABOGO påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed.

7 Ændringer af ”Vilkår for fragtservice”

7.1 NABOGO forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Såfremt vilkårene bliver ændret, vil Udlejer og Lejer blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af www.nabogo.com.

8 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting

8.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår bliver ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

8.2 Enhver tvist mellem Fragttager og Fragtudbyder afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som værneting.

 

Vilkår for samkørsel

(Gældende fra den 1. august 2019)

1 Generelt om disse vilkår

1.1 NABOGO, CVR-39404060, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (Herefter kaldet ”NABOGO”), varetager driften af hjemmesiden/domænet ”www.nabogo.com” samt deleplatformen, der er gjort tilgængelig via af NABOGO appen. Nedenstående ”Vilkår for samkørsel” regulerer retsforholdet mellem Lifttager og Liftudbyder, mens retsforholdet mellem NABOGO og Lifttager/Liftudbyder er reguleret af ”Forretningsbetingelser for NABOGO”.

1.2 Et medlem, som opretter en annonce for et Liftbehov eller som modtager et lift, kaldes for ”Lifttager”. Et medlem, som udbyder et lift kaldes for ”Liftudbyder”.

1.3 ”Vilkår for samkørsel” regulerer alle aftaler om samkørsel, der bliver indgået gennem ”NABOGO app’en”, medmindre Lifttager og Liftudbyder direkte og skriftligt indgår anden aftale og med mindre denne skriftlige aftale ikke strider imod nærværende vilkår.

2 Forsikring

2.1 Samkørselsaktiviteter er ikke omfattet af en forsikring igennem NABOGOs platform (App/Web). Årsagen hertil er at begge parter allerede forventes dækket af egne forsikringer.

3 Betaling

3.1 Alle betalinger mellem Lifttager og Liftudbyder skal foregå via online betalingsmodulet på NABOGOappen. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusive administrationsgebyr, reserveres på Liftttagers debet- eller kreditkort, når Lifttager og Liftudbyder har indgået en aftale om fragtservice.

3.2 Lifttager og Liftudbyder kan vederlagsfrit annullere aftalen indtil starttidspunktet.

4 Aftalen mellem Lifttager og Liftudbyder

4.1 Liftudbyder skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

 • at køretøjet er lovligt.
 • at de aftalte detaljer for steder og tidspunkter så vidt muligt overholdes

4.2 Lifttager skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

 • at de aftalte detaljer for steder og tidspunkter så vidt muligt overholdes

4.3 Prissætningen for et lift er bestemt af NABOGO ud fra et niveau som kan betragtes der alene dækker dele af omkostningerne ved en køretur. Derved kan alle kørsler arrangeret via NABOGO defineres som samkørsel.

4.4 Eventuelle skattemæssige forpligtelser, herunder indberetninger som følge af medlemskab er NABOGO uvedkommende, og der kan ikke rejses krav mod Nabogo, som følge af eventuelle skattemæssige eller andre afgiftsmæssige forpligtelser et medlem måtte blive mødt med

5 Fortrydelsesret

5.1 Lifttager og Liftudbyder har ingen fortrydelsesret, idet aftalen mellem Lifttager og Liftudbyder ikke er omfattet af fortrydelsesrettens som defineret i forbrugeraftaleloven. Dog kan aftalen om samkørsel aflyses af både Lifttager og Liftudbyder inden aftalens starttidspunkt og helt frem til det aftalte starttidspunkt.

6 Ansvarsfraskrivelse for NABOGO

6.1 NABOGO er uden ansvar for aftalen mellem Lifttager og Liftudbyder, herunder indgåelse og opfyldelse af aftalen.

6.2 NABOGO er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser af Liftaftalen, og NABOGO påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed.

7 Ændringer af ”Vilkår for samkørsel”

7.1 NABOGO forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. Såfremt vilkårene bliver ændret, vil brugerne blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af www.nabogo.com.

8 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting

8.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse vilkår bliver ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

8.2 Enhver tvist mellem Lifttager og Liftudbyder afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som værneting.