Betingelser

Nabogo er en platform som er designet til at formidle samkørsel og lokal pendling. Platformen er udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune og EUs mobilitetsprojekt, MAMBA (se mere her).

Forretningsbetingelser
for Nabogo ApS platforme (Gældende fra den 1. juli 2021) 

1 Generelt om disse betingelser

  • Nabogo ApS, CVR-39404060, Lysholdt Allé 8, 7100 Vejle (Herefter kaldet ”NG”) varetager driften af nabogo app’en (både hjemmeside com og app til IOS og Google Play). Disse forretningsbetingelser regulerer retsforholdet mellem NG og Bruger, samt retsforholdet mellem Brugerne.
  • En bruger af NG platformen er en Bruger som har oprettet en profil, der giver adgang til alle platformens services og denne vil i betingelserne være beskrevet som ”Bruger”. En Bruger som får et lift kaldes ”Lifttager” og en Bruger som giver et lift kaldes en ”Liftudbyder”.
  • Forretningsbetingelserne for nabogo ApS regulerer alle aftaler mellem NG og Bruger, medmindre NG og Bruger direkte og skriftligt indgår anden aftale.

 2 Bruger af nabogo

2.1 Det er alene Brugere (via oprettet profil), der kan benytte NG’s ydelser.

2.2 Det er en betingelse for brug af NG at Brugeren ved oprettelse af profil er fyldt 16 år. Skulle nabogo ApS blive bekendt med, at der er Brugere, som ikke er fyldt 16 år, vil deres profil uden videre blive slettet. nabogo ApS kan i øvrigt ikke drages til ansvar for, hvorvidt Bruger ved oprettelse er fyldt 16 år. Det er desuden en betingelse, at Liftudbydere er fyldt 18 år, og har et gyldigt kørekort.

2.3 En Bruger af NG bliver etableret ved indtastning af brugeroplysninger i forbindelse med profiloprettelse (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt profilbillede). I samme proces bliver Bruger bedt om at acceptere vilkår og forretningsbetingelser for NG.

2.4 Brugeren modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til den oplyste e-mailadresse. Brugeren meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til NG’s servicemeddelelser som sendes til den oplyste e-mailadresse.

2.5 NG er berettiget til uden samtykke at afslå eller slette en hver Bruger uden varsel. Enhver Bruger kan ligeledes uden varsel under menuen ”Betaling” slette sig profil og dermed brugerdata. Det betyder, at NG automatisk sletter alle personlige samt personhenførbare data senest en måned efter sletning af profil. Dog ikke for så vidt angår personlige data som bruges til brug for fakturering. Disse data opbevares i 5 år i henhold til regnskabslovgivning.

2.6 Efter hver samkørsel kan Brugere bedømme hinanden, og det er med henblik på at vurdere, om Brugerne ønsker at indgå en aftale igen i fremtiden.

2.7 For brugere i særligt Holland er det påkrævet at have ansvarsforsikring (W.A. verzekering) for at benytte nabogos app som chauffør og udbyde ture via appen. Ansvaret for at leve op til dette vilkår påhviler alene chaufføren.

3 Aftalen mellem Lifttager og Liftudbyder

3.1 Liftudbyder skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

  • at køretøjet er lovligt.
  • at de aftalte detaljer for steder og tidspunkter så vidt muligt overholdes

3.2 Lifttager skal i forbindelse aftalens indgåelse og gennemførelse sikre,

  • at de aftalte detaljer for steder og tidspunkter så vidt muligt overholdes

4 Formidlingsplatformen

4.1 Brugerne erhverver alene adgang til NGs formidlingsplatform . Platformen indeholder sådanne faktuelle oplysninger, at det bliver muligt for Brugerne at indgå en bindende aftale om samkørsel jf. disse betingelser.

5 Betaling og prispolitik

5.1 Brugerne skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos NG. Brugerne kan/må ikke indgå aftale om andre priser.

5.2 Formidlingsplatformen indeholder et online betalingsmodul, hvor al betaling skal finde sted, og hvor der kan foretages betaling med kreditkort eller MobilePay. Betalingsmodulet fungerer på den måde, at det aftalte beløb, inklusive administrationsgebyr, reserveres på Liftttagers debet- eller kreditkort, når Lifttager og Liftudbyder har indgået en aftale om samkørsel.

5.3 Prissætningen for et lift er bestemt af NG ud fra et niveau som alene dækker dele af omkostningerne ved en køretur. Derved kan alle kørsler arrangeret via NG defineres som samkørsel.

5.4 Eventuelle skattemæssige forpligtelser, herunder indberetninger som følge af medlemskab er NG uvedkommende, og der kan ikke rejses krav mod NG, som følge af eventuelle skattemæssige eller andre afgiftsmæssige forpligtelser et medlem måtte blive mødt med

5.5 Såfremt samkørslen ikke kan gennemføres (eksempelvis ved skade på bil, eller anden form for aflysning af samkørsel), og såfremt samkørselstidspunktet ikke allerede er startet, kan samkørslen annuleres eller aflyses uden betaling. Dette gælder tilsvarende, hvis Lifttager aflyser turen før afslutningstudspunktet. Meddelelse om bortfald af aftalen eller aflysning af Lifttager skal ske via appen, og der sendes herefter automatisk en pushbesked til Brugerne.

6 Fortrydelsesret

6.1 Lifttager og Liftudbyder har ingen fortrydelsesret, idet aftalen mellem Lifttager og Liftudbyder ikke er omfattet af fortrydelsesrettens som defineret i forbrugeraftaleloven.

7 Forsikring

7.1 Samkørselsaktiviteter er ikke omfattet af en forsikring igennem nabogos platform. Årsagen hertil er at begge parter allerede forventes dækket af egne forsikringer.

8 Kampagner

8.1 Alle personer med et gyldigt ungdoms- eller pendlerkort kan rejse gratis med nabogo i det de zoner hvor pendlerkortet er dækkende. Udgiften til chaufføren afholdes således af nabogo. Pendlerkort til brug i nabogos app sker ved at et billede uploades i app’en under menupunktet ”Betaling”. NG forbeholder sig retten til, til en hver tid at ændre eller annullere ungdoms- og/eller pendlerkortaftalen. Misbrug af ordningen kan medføre eksklusion fra platformen.

9 Markedsføring

9.1 Bugere af NGs platforme må ikke benytte platforme til hverken direkte eller skjult reklame, eller enhver anden form for markedsføring.

9.2 Information om NG’s brug af data i markedsføringssammenhænge fremgår af ”Vilkår – Persondatapolitik” som findes på www.nabogo.com/vilkår

10 Brugernes forpligtelser

10.1 Brugeren indestår for, at de opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data ikke strider mod lovgivning eller tredjemands rettigheder.

10.2 Brugeren indestår for, at benyttelsen ikke påfører NG usædeligt eller strafferetligt indhold, eller at benyttelsen påfører virus, programmer eller anden software, som kan påføre NG eller andre Brugere skade.

10.3 Brugen indestår for, at vedkommende ikke vil gøre brug af data, tilegnet via NG’s platforme eller services til andet end at nødvendigt for at kunne benytte NG til samkørsel.

10.4 Brugeren indestår for, at vedkommende vil bruge platformen i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Såfremt NG får mistanke om misbrug, vil NG kunne analysere medlemmernes korrespondance via platformen.

11 Ansvarsfraskrivelse for NG

11.1 NG er uden ansvar for aftalen mellem Lifttager og Liftudbyder, herunder indgåelse og opfyldelse af aftalen.

11.2 NG er ikke ansvarlig for eventuelle skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser af Liftaftalen, og NG påtager sig ingen forpligtelser eller hæftelse i forbindelse hermed.

11.3 NG er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform, og NG påtager sig intet ansvar ud over denne formidling. NG hæfter ikke for eventuelle opståede skader under samkørsel, ligesom NG ikke hæfter for eventuel manglende samkørselsindtægt.

11.4 Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for samkørsel afhænger alene af aftalen mellem Brugerne.

11.5 NGs ydelse er gennemført, når Brugerne har indgået en aftale via NGs app, ligesom betaling er gennemført, når beløbet er overført fra NG til liftudbyder (kan være behæftet med op til 6 hverdages forsinkelse).

11.6 NG kan ikke drages til ansvar for formidlingsplatformens tilgængelighed, fejl eller funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

11.7 NG kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab, formuetab og følgeskader.

11.8 NG kan ikke drages til ansvar for tekst, information eller links, som er indrykket af Brugere.

12 Databeskyttelse12.1 Fremgår af ”Vilkår – Persondatapolitik” som findes på nabogo.com

13 Ændringer af ”Forretningsbetingelser”

13.1 NG forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser. Såfremt forretningsbetingelserne bliver ændret, vil Brugerne blive informeret herom via e-mail, ligesom ændringer vil fremgå af www.nabogo.com.

14 Delvis ugyldighed, lovvalg og værneting

14.1 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser bliver ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes heraf.

14.2 Enhver tvist mellem NG og Brugerne afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som værneting.