Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden (hierna “de gebruiksvoorwaarden”) regelen de toegang tot en het gebruik van de Nabogo-applicatie en de website “www.nabogo.com alsmede de inhoud en functionaliteit die in verband daarmee worden aangeboden (hierna “Nabogo” of “de app”).

De toegang van de gebruiker tot en het gebruik van Nabogo houdt in dat de gebruiker ermee instemt gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, zie punt 15, dat de contractuele relatie tussen de gebruiker en Nabogo ApS vastlegt. Het is hierbij ook een voorwaarde voor elk gebruik van Nabogo dat de gebruiker ermee instemt gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, zie punt 15.

1. Doel

Het doel van het Nabogoplatform is carpooling-overeenkomsten tussen gebruikers te vergemakkelijken in gebieden waar Nabogo ApS (hierna “NG” genoemd) en de partners van NG daarmee instemmen. Het is in de eerste plaats de bedoeling te voorzien in lokale carpooling voor kortere dagelijkse verplaatsingen, zoals van en naar het werk of onderwijs. Het platform is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Vejle en het mobiliteitsproject van de EU, MAMBA (zie hier meer).

2. Bedrijfsinformatie

2.1. Nabogo ApS, CVR-39404060, Lysholt Allé 8, 7100 Vejle, Denemarken, anders@nabogo.com, +4571792244.

3. Algemeen over deze gebruiksvoorwaarden

3.1. De gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 25 januari 2023.

3.2. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers (hierna te noemen “gebruiker”) die een profiel hebben aangemaakt dat toegang biedt tot Nabogo via apps voor iOS, Android of het web.

3.3. Het bemiddelingsplatform (Nabogo) biedt toegang tot het sluiten van een bindende overeenkomst inzake carpooling, zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. Een gebruiker die als bestuurder een rit aanbiedt, wordt een “ritaanbieder” genoemd. Een gebruiker die als meerijder een rit krijgt, wordt een “ritaanvrager” genoemd.

3.4. Tenzij rechtstreeks en schriftelijk anders overeengekomen tussen NG en de gebruiker, regelen de gebruikersvoorwaarden de rechtsverhouding tussen NG en de gebruiker, alsook de rechtsverhouding tussen de gebruikers onderling. Zie met name punt 11.

4. Voorwaarden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel

4.1. Het is een voorwaarde voor het gebruik van NG dat de gebruiker ten minste 16 jaar oud is op het moment dat het profiel wordt aangemaakt. Mocht NG te weten komen dat er gebruikers zijn die niet minstens 16 jaar oud zijn, dan zal hun profiel zonder verdere vertraging verwijderd worden. NG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit of de gebruiker minstens 16 jaar oud is op het moment van aanmaken.

4.2. De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens juist zijn en dat de verstrekking van gegevens geen inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden.

4.3. De gebruiker garandeert dat hun profiel persoonlijk is en niet door iemand anders dan zichzelf wordt gebruikt, dit geldt ook voor contact informatie zoals e-mail en telefoonnummer. NG zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord, met of zonder medeweten van de gebruiker. 

4.4. De gebruiker garandeert dat zijn of haar gebruik NG niet zal overvallen met onfatsoenlijke of criminele inhoud en het platform niet zal besmetten met virussen, programma’s of andere software.

4.5. De gebruiker garandeert dat hij of zij de gegevens waartoe hij of zij toegang heeft via de platforms of diensten van NG niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan die noodzakelijk zijn om NG te gebruiken voor samenrijden, zoals uiteengezet in de doelverklaring in sectie 1.

4.6. De gebruiker ontvangt een bevestiging van de inschrijving op het ogenblik van de registratie op het opgegeven e-mailadres.

4.7. De gebruiker stemt bij het aanmaken in met het ontvangen van serviceberichten in overeenstemming met de Deense marketingwet (Markedsføringsloven).

4.8. Voor ondersteuning of het oplossen van problemen op het platform kan NG toegang nodig hebben tot het account van de gebruiker op het platform. Het wachtwoord van de gebruiker is versleuteld, en in dergelijke gevallen zal dit gebeuren zonder dat NG of de werknemers of zakenpartners van NG de kans krijgen om kennis te nemen van het wachtwoord van de gebruiker.

4.9. De gebruiker garandeert dat hij het platform zal gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

4.10. Gebruikers van NG’s platform mogen het platform niet gebruiken voor directe of indirecte reclame of enige andere vorm van marketing.

4.11. De gebruiker garandeert dat hij/zij het platform gebruikt als privépersoon zonder enig commercieel oogmerk.

4.12. NG heeft het recht om elke gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of te verwijderen. Het gevolg van verwijdering is dat de gebruiker in kwestie Nabogo niet langer mag gebruiken en dat de gegevens van de gebruiker zullen worden verwijderd in overeenstemming met de interne richtlijnen van NG.

5. Voorwaarden voor het gebruik van de functionaliteit van het platform

5.1. De gebruiker is verplicht het platform te gebruiken in overeenstemming met de doelomschrijving in punt 1.

5.2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het melden van alle informatie, financieel of anderszins, aan alle relevante autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5.3. Indien een verzoek om een rit niet is beantwoord op het geschatte tijdstip van aankomst van de rit, wordt het verzoek automatisch afgewezen.

5.4. Indien de gebruiker als ritaanvrager of ritaanbieder de overeenkomst niet kan of wil uitvoeren, verplicht de gebruiker zich ertoe de overeenkomst via de app op te zeggen zodra dit duidelijk wordt.

5.5. De ritovereenkomst kan door de ritaanvrager en de ritaanbieder worden opgezegd tot aan de berekende aankomsttijd van de overeenkomst.

5.6. Na elke voltooide carpool hebben de ritaanvrager en de ritaanbieder de mogelijkheid om elkaar te beoordelen op een schaal van 1-5. De gemiddelde waardering voor de gebruiker is zichtbaar voor andere gebruikers.

6. Speciale voorwaarden voor de ritaanbieder

6.1. De ritaanbieder moet ten tijde van de aanvaarding en uitvoering van het contract wettelijk bevoegd zijn om het voertuig met de betrokken ritaanvrager(s) te besturen.

6.2. De ritaanbieder moet ervoor zorgen dat het voertuig op het ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

6.3. Bij het aanbieden van een rit, het sluiten van overeenkomsten en het uitvoeren van overeenkomsten in Nederland is de ritaanbieder verplicht een geldige aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben. De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze voorwaarde berust uitsluitend bij de gebruiker.

6.4. Voor ritten die 1 of meer meerijders hebben met rit overeenkomsten, de Rit Aanbieder moet ervoor zorgen dat de specifieke route in de rit overeenkomt met de werkelijke gereden route. 

6.5. Details over de rit zijn beschikbaar voor gebruikers van integratiepartners in de momenteel uitvoerende landen, maar zijn niet beperkt tot gebruikers van Rejseplanen.dk. Persoonlijke informatie over de Rit Aanbieder zijn niet beschikbaar, zo ook niet het begin en eind adres van de rit – alleen details met betrekking tot publieke ontmoetingsplaatsen zijn beschikbaar. 

7. Prijzen

7.1 De prijs voor een rit wordt bepaald op basis van een door NG vastgesteld kilometertarief in Deense kronen (DKK) en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijs in andere munteenheden kan variëren op basis van de wisselkoers. 

7.2. De prijzen worden opgegeven in de eigen munteenheid van de gebruiker en de bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven prijs geldt ongeacht wisselkoersschommelingen.

7.3. De prijs van een rit integraal gaat naar de ritaanbieder. Er zijn geen administratiekosten of andere kosten verbonden aan carpoolingovereenkomsten.

7.4. De gebruikers moeten de prijzen volgen die op dat moment van kracht zijn.

8. Betalingsmogelijkheden

8.1. Gebruikers hebben een account bij nabogo (hierna “portemonnee” genoemd) die wordt gebruikt om betalingen voor ritten te verrichten en te ontvangen.

8.2. De gebruiker kan via een betaalmodule geld in zijn of haar portemonnee storten met behulp van gangbare online betaalmogelijkheden.

8.3. Gebruikers kunnen krediet in hun portemonnee ontvangen in de vorm van een bedrag in de valuta van de gebruiker, verkregen via een promotiecode. Krediet kan alleen worden gebruikt als betaling voor de rit en kan niet worden uitbetaald. Krediet heeft een vervaldatum en kan worden gebruikt om een rit aan te vragen tot de vervaldatum – zelfs als de rit na de vervaldatum wordt voltooid.

8.3.1. NG behoudt zich het recht voor om de vervaldatum van gebruikerstegoeden op elk moment opnieuw in te stellen of te veranderen.

9. Betaling voor een rit

9.1. Bij het aanvragen van een rit wordt het bedrag gereserveerd in de portemonnee van de ritaanvrager. Zodra de overeenkomst is afgerond, wordt het bedrag overgemaakt naar de portemonnee van de ritaanbieder. Als het verzoek of de overeenkomst wordt geannuleerd, komt het bedrag vrij in de portemonnee van de ritaanvrager.

9.2. Ritaanvragers vragen een rit aan door via de app een verzoek voor die rit te sturen of door een vast verzoek aan te maken waarmee die rit elke week automatisch wordt aangevraagd. NG is niet verantwoordelijk voor eventuele toevallige verzoeken als gevolg van een automatisch verzoek.

9.3. Indien de gebruiker voor een overeenkomst in zijn portemonnee dekking heeft uit meerdere betalingsopties, worden de kosten gedekt door uitputting van de opties in de volgende volgorde, voor zover van toepassing voor elke gebruiker:

  1. Krediet
  2. Geld

9.4. Ongeacht de betaalwijze van de ritaanvrager ontvangt de ritaanbieder de betaling voor de rit altijd als geld in zijn of haar portemonnee onmiddellijk nadat de rit is voltooid. Dit is gebaseerd op de geschatte tijd van aankomst.

9.5. De ritaanbieder heeft de optie (en het recht) om een verzoek te accepteren van een ritaanvrager zonder betaling te ontvangen. In dergelijke gevallen zal de ritaanbieder nog steeds subsidie ontvangen die betaald wordt door nabogo. 

9.6. Transacties die in Nabogo worden verricht, worden niet ondertekend, maar de gebruiker heeft altijd toegang tot een overzicht van alle afzonderlijke transacties in de app.

10. Uitbetaling

10.1. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om het in zijn portemonnee gestorte geld op te nemen op zijn of haar bankrekening. Voor activiteiten gereserveerde bedragen kunnen niet worden uitbetaald.

10.2. Betaling van het uitstaande saldo zal worden gedaan op de door de gebruiker aangewezen bankrekening wanneer de gebruiker daarom via de App verzoekt. Gewoonlijk verstrijken er tussen 5 en 10 werkdagen tussen de ontvangst van het verzoek en de betaling.

10.3. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de verstrekte bankgegevens correct zijn.

10.4 In situaties waar NG reden heeft om te verdenken dat een Gebruiker de voorwaarden heeft geschonden, heeft NG het recht om verzochte uitbetalingen te weerhouden of te annuleren. 

11. Aansprakelijkheid en disclaimer

11.1. NG is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen de ritaanvrager en de ritaanbieder, met inbegrip van de sluiting, planning en uitvoering van de overeenkomst.

11.2. NG is slechts een bemiddelaar die een bemiddelingsplatform aanbiedt, en NG aanvaardt geen verantwoordelijkheid buiten deze bemiddeling.

11.3. NG is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het carpoolen wordt opgelopen, noch voor het verlies van inkomsten uit het carpoolen.

11.4. NG heeft geen verzekering die activiteiten dekt of omvat die bemiddeld worden via het platform of gebruikers van het platform.

11.5. NG is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid, fouten of storingen van het verspreidingsplatform, met inbegrip van virussen, technische storingen en onderbrekingen. NG kan Nabogo, inclusief de beschikbaarheid van functies en inhoud, ook op elk moment wijzigen.

11.6. NG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financieel verlies, schade aan eigendommen of gevolgschade.

11.7. NG is niet aansprakelijk voor het gedrag, de houding, de acties, de garanties, de beschrijvingen, de informatie of de links die door de gebruikers worden gepost.

12. Levering

12.1. De dienst van NG is voltooid wanneer de gebruikers een overeenkomst hebben gesloten via de app van NG. Dit gebeurt wanneer de ritaanbieder het ritverzoek van de ritaanvrager aanvaardt.

13. Herroepingsrecht

13.1. De ritaanvrager en ritaanbieder hebben geen herroepingsrecht, aangezien de overeenkomst tussen de ritaanvrager en ritaanbieder niet valt onder het herroepingsrecht zoals omschreven in de Deense wet rond consumentenovereenkomsten (Forbrugeraftaleloven).

14. Onbedoelde activiteiten en misbruik

14.1 Voor contracten overeenkomsten die geheel of gedeeltelijk met krediet (of OV-chipkaart) worden betaald, kunnen contracten overeenkomsten van meer dan 30 km zonder voorafgaande kennisgeving door NG worden geannuleerd indien deze geacht worden de gebruikersvoorwaarden te schenden buiten de doelomschrijving te vallen 

14.2. Misbruik van het systeem voor andere dan de beoogde doeleinden kan leiden tot uitsluiting van het platform.

14.3. Indien NG misbruik vermoedt, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, kan NG de activiteiten van de leden op het platform analyseren.

14.4. NG behoudt zich het recht voor activiteiten te weigeren of te annuleren die geacht worden niet binnen het toepassingsgebied van de taakomschrijving te vallen.

15. Gegevensverwerking

15.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan NG’s privacybeleid, dat op nabogo.com staat.

15.2. Wanneer de gebruiker zich als gebruiker op Nabogo registreert, zal de gebruiker worden gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens aan NG te verstrekken. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, de naam, het adres, leeftijdde, het telefoonnummer, het e-mailadres en de betaalgegevens van de gebruiker. Let erop dat de gebruiker verplicht is ervoor te zorgen dat deze informatie steeds correct en actueel is.

16. Klachten en geschillenbeslechting

16.1. Indien de gebruiker een klacht wenst in te dienen, hopen wij dat de gebruiker eerst contact met ons opneemt, zodat wij de zaak kunnen bespreken en hopelijk tot een oplossing kunnen komen.

16.2. Indien de gebruiker toch een klacht wenst in te dienen, kan dat bij het centrum voor klachtenbehandeling van de Deense Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Denemarken of via de website http://www.forbrug.dk/klagemuligheder/.

16.3. De gebruiker kan ook gebruik maken van het onlineklachtenportaal ODR van de Europese Commissie via de website http://www.ec.europa.eu/odr/. Bij de indiening van een klacht via het ODR-portaal moet de gebruiker ons e-mailadres anders@nabogo.com als contactadres opgeven.

17. Wijzigingen

17.1. NG behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht en wijzigingen worden op nabogo.com gepubliceerd.

18. Recht en bevoegdheid

18.1. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor op generlei wijze aangetast of in het gedrang gebracht.

18.2. Elk geschil tussen NG en de gebruikers zal beslecht worden overeenkomstig de Deense wet met de rechtbank van Kolding als bevoegde rechtbank.