Krav

NABOGO är en plattform som är utformad för att hjälpa vanliga familjer med deras dagliga transportbehov. Plattformen är utarbetad i samarbete med Vejle kommun och EU:s mobilitetsprojekt, MAMBA (läs mer här). Ta reda på mer om plattformen under Så funkar det och läs mer om våra avtalsvillkor och datapolicy nedan.

Avtalsvillkor

för
NABOGO ApS plattform (gäller från den 1 augusti 2019)

1 Allmänt om dessa villkor

    • NABOGO ApS, CVR-39404060, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (nedan kallat ”NABOGO” sköter driften av NABOGO-appen med tillhörande släpdelning, granne-till-granne-frakttjänst och samåkning (både hemsida com och app för iOS och Google Play). Dessa avtalsvillkor reglerar rättsförhållandet mellan NABOGO och användaren, medan rättsförhållandet användarna emellan regleras av ”Villkor för släputhyrning; Villkor från granne-till-granne-frakttjänst samt Villkor för samåkning”.
    • En medlem på NABOGO-plattformen är en användare som har upprättat en profil som ger åtkomst till plattformens tjänster. En medlem kallas nedan för ”användare”. En användare som skapar en annons för släputhyrning kallas för ”uthyrare”. En användare som hyr ett släp kallas för ”hyrare”. En användare som får en frakttjänst utförd kallas för ”frakttagare” och en användare som utför en frakttjänst kallas för ”fraktgivare”. En användare som får skjuts kallas för ”skjutstagare” och en användare som ger skjuts kallas för ”skjutsgivare”.
    • Avtalsvillkoren för NABOGO ApS reglerar alla avtal mellan NABOGO och användaren, såvida inte NABOGO och användaren direkt och skriftligen ingår ett annat avtal.

2 Medlemskap

2.1 Det är endast användarna (genom upprättat medlemskap), som kan använda tjänsterna på NABOGO-appen och -webbsidan.

2.1 Det är ett villkor för varje medlemskap att användaren vid upprättandet av profilen har fyllt 18 år. Skulle det komma till NABOGO ApS kännedom att det finns användare som inte fyllt 18 år kommer deras profiler att raderas direkt. NABOGO ApS kan inte hållas ansvarigt för om en användare vid upprättandet av kontot inte har fyllt 18 år.

2.2 Medlemskap i NABOGO upprättas genom att ange medlemsuppgifterna (namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt profilbild) i NABOGO-appens/webbsidans avsnitt ”Upprätta användare”. I samma process ombes användaren att acceptera villkor och avtalsvillkor för NABOGO.

2.3 Medlemmen får i anslutning till registreringen en bekräftelse som skickas till den angivna e-postadressen. Medlemmen får automatiskt i anslutning med registreringen NABOGO:s nyhetsbrev, som skickas till den angivna e-postadressen.

2.4 NABOGO har rätt att utan samtycke avslå eller säga upp ett medlemskap utan varsel. Medlemmen kan säga upp sitt medlemskap utan varsel på menyn ”Mitt konto”, vilket innebär att NABOGO automatiskt raderar alla personliga och personligt hänförliga data en månad efter uppsägningen av medlemskapet. Detta gäller dock inte för personuppgifter som används för fakturering. Dessa uppgifter lagras i 5 år i enlighet med redovisningslagstiftningen.

2.5 Efter varje uthyrning ska medlemmarna bedöma varandra. Detta är för att bedöma om användarna vill ingå fler avtal i framtiden.

3 Förmedlingsplattformen

3.1. Medlemmarna erhåller endast rätt att få åtkomst till NABOGO:s förmedlingsplattform (app/webb). Plattformen innehåller faktauppgifter av sådant slag som gör det möjligt för medlemmarna att ingå ett bindande avtal om släputhyrning, jfr Villkor för släputhyrning. Vid frakttjänst, jfr Villkor för granne-till-granne-frakttjänst och vid samåkning jfr Villkor för samåkning.

4 Betalning och prispolicy

4.1 Medlemmarna ska följa de vid tidpunkten tillämpliga ”Riktlinjer för prissättning” hos NABOGO. Användarna kan/får inte ingå avtal om andra priser (gäller för släputhyrning och samåkning). Riktlinjerna för prissättning kan alltid hittas under punkten ”Villkor för användning av NABOGO” på www.nabogo.com.

4.2 Förmedlingsplattformen innehåller en betalningsmodul online, där all betalning ska ske och där det kan genomföras betalning med kreditkort.

4.3 Om uthyrningen inte kan genomföras (t.ex. vid skada på släpet eller annan orsak till upphävande av frakt eller samåkning), och om hyrperioden/fraktperioden/samåkningstidpunkten inte redan påbörjats/överskridits upphör avtalet utan betalning. Detsamma gäller om hyraren ställer in uthyrningen mer än 5 timmar före starttiden. Meddelande om upphörande av avtalet eller upphävande av uthyrningen ska ske via förmedlingsplattformen eller e-post, och det skickas därefter automatiskt ett pushmeddelande till användarna.

4.5 För släputhyrning och frakttjänst tar NABOGO ut en serviceavgift för tillgängliggörandet av förmedlingsplattformen, som en procentsats av priset för den enskilda uthyrningen. Serviceavgiften utgör 10 % av transaktionen. För släputhyrning tar dessutom NABOGO ut en försäkringsavgift för att täcka försäkring, som en procentsats av priset på den enskilda uthyrningen. Serviceavgiften och försäkringsavgiften dras automatiskt från hyrarens betalning.

5 Marknadsföring

5.1 Direkt eller dold reklam och varje form av marknadsföring, är inte tillåten på NABOGO:s plattform.

6 Medlemmarnas skyldigheter

6.1 Medlemmarna ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta och att dessa inte strider mot lagstiftning eller en tredje parts rättigheter.

6.2 Medlemmarna ansvarar för att användandet inte utsätter NABOGO för obscent eller olagligt innehåll samt att användandet inte för med sig virus, program eller annan programvara, som kan orsaka NABOGO eller andra medlemmar skada.

6.3 Medlemmarna ansvarar för att inte använda uppgifter för annat än NABOGO:s förmedling av släputhyrning/frakttjänster eller samåkning.

6.4 Medlemmarna ansvarar för att använda förmedlingsplattformen i överensstämmelse med dessa avtalsvillkor. Om NABOGO misstänker missbruk kan NABOGO analysera medlemmars korrespondens via plattformen.

7 Ansvarsfriskrivning för NABOGO

7.1 NABOGO är endast en mellanhand, som erbjuder en förmedlingsplattform, och NABOGO åtar sig inget ansvar utöver denna förmedling. NABOGO ansvarar inte för eventuella skador under uthyrningen/frakten eller samåkningen, liksom NABOGO inte heller ansvarar för eventuell utebliven uthyrnings-, frakt- eller samåkningsintäkt.

7.2 Planeringen, genomförandet och ansvaret för uthyrningen/frakttjänsten/samåkningen beror endast på avtalet mellan användarna.

7.3 NABOGO:s tjänst är genomförd när användarna har ingått ett avtal via NABOGO:s app/webb, liksom betalning är genomförd när beloppet är överfört från NABOGO till uthyrare/fraktgivare/skjutsgivare (kan ta upp till 6 bankdagar).

7.4. NABOGO kan inte hållas ansvariga för förmedlingsplattformens tillgänglighet, fel eller funktionsduglighet, däribland virus, tekniska fel och bortfall.

7.5 NABOGO kan inte hållas ansvariga för ekonomisk förlust, ekonomisk skada eller följdskador.

7.6 NABOGO kan inte hållas ansvariga för text, information eller länkar som medlemmarna har lagt upp.

8 Dataskydd

8.1. För att kunna registrera en medlem i NABOGO:s app/webb anges följande personuppgifter: Uppgifter om fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt körkortsnummer till släphyrare, bild på bilen för skjutsgivaren. Dessutom lägger användarna också upp en bild på profilsidan.

8.2. Syftet med de angivna personuppgifterna är: Upprättande av medlemskap, fakturering till medlemmen, identifiering av körkortsnummer samt möjlighet att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföringsinformation. Utöver detta har profilbilderna till syfte att skapa en trygg miljö för aktiviteterna på plattformen.

8.3 Medlemmarnas uppgifter om fullständigt namn och adress är endast tillgängliga för andra användare när ett avtal har ingåtts. För släputhyrning gäller att hyrarens körkortsnummer kommer att vara tillgängligt för uthyraren när en hyrningsförfrågan godkänns av uthyraren. Orsaken till detta är att det åligger uthyraren att verifiera hyrarens identitet innan leveransen av släpet, och informationen är nödvändig för uthyraren om det uppstår en försäkringstvist. Detta gäller dock inte bankuppgifter och liknande, som kommer att behandlas konfidentiellt i alla sammanhang.

8.4 NABOGO kommer i möjligaste mån att vidta de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att medlemmarnas uppgifter inte är tillgängliga för andra medlemmar i större omfattning än det som krävs till följd av affärskonceptet. Medlemmarna är införstådda med att uppgifterna används för interna och statistiska syften samt för anonym utvärdering.

8.5 En medlem kan när som helst på menyn ”Mitt konto” genomföra ändringar av eller radera sina medlemsuppgifter.

8.6 NABOGO samlar in uppgifter om berörda användares resor vad gäller start- och slutplats samt datum, klockslag och längd på aktuell resa. NABOGO samlar in denna information för att kunna prissätta de enskilda resorna (fasta priser per kilometer definieras av NABOGO) och för att kunna dokumentera användarens aktiviteter i händelse av tvister eller oklarheter angående prissättning. NABOGO använder dessutom uppgifter löpande för att optimera var stopplatser ska placeras.

8.7 NABOGO använder även uppgifter för att automatiskt utarbeta ett scoreboard, som visar vem som är den mest aktiva samåkaren vad gäller kommun, stad och organisation. Dessa uppgifter som visas i scoreboard baseras endast på antal kilometer som den enskilda användaren har samåkt och innehåller alltså ingen information om platser och tidpunkter eller vem man har kört med.

8.8 NABOGO åtar sig att anonymisera uppgifter efter en period på två år från det att den aktuella aktiviteten har ägt rum.

8.9 Som registrerad har en medlem också rätt till insyn om vilka personuppgifter NABOGO har. Rätten till insyn åberopas genom att skicka ett meddelande till NABOGO.

8.10 Vid upprättande av medlemskap ges samtycke till att personuppgifter används i enlighet med ovanstående beskrivning.

9 Ändringar av ”avtalsvillkor”

9.1 NABOGO förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor. Om avtalsvillkoren ändras informeras användarna om detta via e-post, och ändringarna går dessutom att se på www.nabogo.com.

10 Delvis ogiltighet, tillämplig lagstiftning och domstols behörighet

10.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa avtalsvillkor blir olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara ska ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförbarhet påverkas eller minskas till följd av detta.

10.2 Alla tvister mellan NABOGO och användarna ska avgöras enligt dansk lagstiftning med domstolen i Kolding som behörig domstol.

 

Villkor för samåkning

(gäller från 1 augusti 2019)

1 Allmänt om dessa villkor

1.1 NABOGO, CVR-39404060, Brisevej 12, 7120 Vejle Ø (nedan kallas ”NABOGO”), sköter driften av hemsidan/domänen ”www.nabogo.com” samt delplattformen, som tillgängliggörs via NABOGO-appen. Nedanstående ”Villkor för samåkning” reglerar rättsförhållandet mellan skjutstagare och skjutsgivare, medan rättsförhållandet mellan NABOGO och skjutstagare/skjutsgivare regleras av ”avtalsvillkor för NABOGO”.

1.2 En medlem som upprättar en annons för ett skjutsbehov eller som erhåller skjuts kallas för ”skjutstagare”. En medlem som erbjuder skjuts kallas för ”skjutsgivare”.

1.3 ”Villkor för samåkning” reglerar alla avtal om samåkning, som ingås genom ”NABOGO-appen”, såvida inte skjutstagare och skjutsgivare direkt och skriftligen ingår ett annat avtal och under förutsättning att detta skriftliga avtal inte strider mot dessa villkor.

2 Försäkring

2.1 Samkörningsverksamhet omfattas inte av försäkring genom NABOGO:s plattform (app/webb). Orsaken till detta är att båda parter förväntas täckas av sina egna försäkringar.

3 Betalning

3.1 Alla betalningar mellan skjutstagare och skjutsgivare ska genomföras via betalningsmodulen online i NABOGO-appen. Betalningsmodulen fungerar på så sätt att det avtalade beloppet, inklusive administrationsavgift, reserveras för skjutstagarens debet- eller kreditkort, när skjutstagare och skjutsgivare har ingått avtal om frakttjänst.

3.2 Skjutstagare och skjutsgivare kan upphäva avtalet fram till starttiden utan att det tillkommer någon extraavgift.

4 Avtalet mellan skjutstagare och skjutsgivare

4.1 Skjutsgivaren ska i anslutning till avtalets ingående och genomförande säkerställa

  • att fordonet är lagligt.
  • att de avtalade detaljerna för platser och tidpunkter i möjligaste mån hålls.

4.2 Skjutstagaren ska i anslutning till avtalets ingående och genomförande säkerställa

  • att de avtalade detaljerna för platser och tidpunkter i möjligaste mån hålls.

4.3 Prissättningen för en skjuts fastställs av NABOGO från en nivå som kan betraktas täcka delar av omkostnaderna för en körning. Därigenom kan alla körningar som arrangeras via NABOGO definieras som samåkning.

4.4 NABOGO ansvarar inte för eventuella skattemässiga skyldigheter, däribland myndighetsdeklarationer till följd av medlemskapet, och det kan inte göras några anspråk mot NABOGO, som följd av eventuella skattemässiga eller andra avgiftsmässiga skyldigheter som en medlem kan erläggas.

5 Ångerrätt

5.1 Skjutstagaren och skjutsgivaren har ingen ångerrätt, eftersom avtalet mellan skjutstagare och skjutsgivare inte omfattas av ångerrätten i konsumentlagstiftningen. Dock kan avtalet om samåkning upphävas av både skjutstagare och skjutsgivare före avtalets starttid och ända fram till den avtalade starttiden.

6 Ansvarsfriskrivning för NABOGO

6.1 NABOGO tar inget ansvar för avtal mellan skjutstagare och skjutsgivare, däribland ingående och genomförande av avtalet.

6.2 NABOGO ansvarar inte för eventuella skattemässiga eller momsmässiga konsekvenser av skjutsavtalet, och NABOGO åtar sig inga skyldigheter eller ansvar i samband med detta.

7 Ändringar av ”Villkor för samåkning”

7.1 NABOGO förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Om villkoren ändras kommer användarna att informeras om detta vilka e-post. Dessutom kommer ändringarna att visas på www.nabogo.com.

8 Delvis ogiltighet, tillämplig lagstiftning och domstols behörighet

8.1 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor blir olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara ska ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförbarhet påverkas eller minskas till följd av detta.

8.2 Alla tvister mellan skjutstagare och skjutsgivare ska avgöras enligt dansk lagstiftning med domstolen i Kolding som behörig domstol.