Säg hej till våra vänner

Tillsammans med våra starka och mångsidiga partners får vi saker att hända.

Våra kunder är ambitiösa kollektivtrafikföretag, regioner och kommuner. Tillsammans skapar vi ny mobilitet, minskar trängsel och gör skillnad för klimatet. När vi har ett avtal erbjuds kommunens företag, utbildningsinstitutioner och lokalsamhälle nabogo, och användarna betalar ingenting för att använda plattformen.

Nabogo grundades 2018 i Danmark och är nu på väg ut i Europa. Nabogo är också etablerat i Sverige och Nederländerna. I Sverige arbetar vi vanligtvis med regioner och kollektivtrafikföretag för att skapa ny mobilitet och undvika trängsel.

Är du intresserad av ett samarbete med nabogo? Kontakta Kasper för mer information.

Kollektivtrafikföretag och regioner

När vi samåker i vardagen stärker det kollektivtrafiken och pendlarkorridorerna i huvudnätverket. Det ger nämligen fler valmöjligheter och gör det lättare att klara sig utan egen bil. Sedan vi lanserades 2019 har nabogo varit nära kopplat till kollektivtrafiken både i partnerskapet och på själva plattformen, där användare kan se samåkningsmöjligheter såväl som resor med buss, tåg och tunnelbana. Kollektivtrafikföretag och regioners stöd för regional mobilitet gör det självklart att samarbeta med nabogo – tillsammans ritar vi de stora linjerna och stöder daglig pendling mellan kommuner.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) och Region Nordjylland lanserar nabogo i samarbete med Jammerbugt, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Thisted, Vesthimmerlands, Mors, Rebild och Mariagerfjord kommuner.

NT har ambitionen att skapa en nordjylländsk mobilitetsgemenskap (affärsplan 2020–2025) och partnerskapet med nabogo är ett av sätten som ambitionen ska förverkligas på. Partnerskapet stöttas av Region Nordjylland.

”All forskning visar att ju mer vi reser i gemenskap, desto större är benägenheten att använda kollektivtrafik, så vi förväntar oss att samarbetet på lång sikt kommer att innebära att fler nordjylländare använder kollektivtrafiken” – Nuuradiin Hussein, NTs styrelseordförande.

Blekingetrafiken og Region Blekinge lancerer nabogo, i første omgang til beboere i landdistrikter.

”Som en del av ett större samverkansprojekt har Blekingetrafiken upphandlat nabogos plattform för att testa samåkning på landsbygden i Blekinge. Under 2020 har plattformen anpassats till Blekinges geografi och et testresenärsprojekt kommer att genomföras på utvalda orter med stöd av nabogos kommunikationspaket. Vi vill ha en levande landsbygd! Det är målet med nya och innovativa mobilitetskoncept för kollektivtrafiken på landsbygden”. – Pär Welander, Tillförordnad Trafikdirektör Blekingetrafiken.

Region Sjælland og Movia:
Region Sjælland och Movia lanserar nabogo i samarbete med kommunerna Kalundborg, Holbæk och Slagelse.

“För invånarna är det viktigt att kunna välja fritt var man vill bo och arbeta. Kommunerna har behov av att öka mobiliteten på de platser eller vid de tidpunkter på dygnet då bussar och tåg inte går hela vägen. I Movia söker vi därför efter nya mobilitetsalternativ som bättre binder samman bussar och tåg med invånarnas bostäder. Och vi ägnar oss särskilt åt att testa nya lösningar där vi lyfter frågan i samarbete med privata leverantörer och invånarna själva”, säger Camilla Struckman, kommunikationschef för Movia.

Region Hovedstaden har lanserat nabogo för regionens anställda på Regionsgården i Hillerød och CIMT på Østerbro. Nästa steg är att lansera nabogo på sjukhusen i Hillerød, Herlev och Gentofte. Baserat på erfarenheterna härifrån erbjuds nabogo på alla sjukhus i Region Hovedstaden.

Syftet är att ge medarbetarna ett nytt och bättre verktyg för att samordna samåkningen och därigenom minska både trängsel och klimatpåverkan. Region Hovedstaden strävar också generellt efter att främja samåkning för att skapa bättre och grönare mobilitet inom regionen.

Med kollektivtrafik kan vi transportera många passagerare snabbt med hög komfort. Numera kräver våra ökande individuella behov dessa fördelar. Därför har Arriva och NaboGO inlett ett samarbete om att öka samåkningen på Jylland och Fyn, eftersom vi betraktar samåkning som en naturlig förlängning av kollektivtrafiken och vice versa. Arriva och NaboGO strävar gemensamt efter att minska trängseln, öka mobiliteten och minimera klimatpåverkan. Samtidigt ger vi den enskilde passageraren bättre möjlighet att välja det bästa transportalternativet utan att vara beroende av en egen bil. Samåkning har nämligen en enorm potential att förbättra kollektivtrafiken.

Kommuner

Mer mobilitet för medborgarna, en betydande insats för klimatet och färre bilar under rusningstid. I nabogo arbetar vi med kommuner för att skapa lokalt engagemang. Det är fördelaktigt för medborgarna i lokalsamhället, som får fler transportalternativ, även utan egen bil. Det är även användbart för elever och studenter som lättare kan ta sig till och från utbildningsplatserna. Även företag och affärsdistrikt drar nytta av nabogo, då de bland annat kan locka och behålla arbetskraft genom att underlätta för möjligheterna att ta sig till och från jobbet.

Energistaden Frederikshavn vill erbjuda medborgarna ett reellt alternativ till att köra bil ensam. Därför har Frederikshavn och nabogo har ingått ett partnerskap för samåkning. Frederikshavn har som mål att minska koldioxidutsläppen från privatbilar. Samåkning är ett av verktygen de använder för att uppnå det målet. Det finns en relativt stor andel hushåll i Frederikshavn som inte har tillgång till egen bil, jämfört med resten av Nordjylland.

Ballerup kommun lanserar nabogo för att minska klimatpåverkan från transportsektorn och utveckla Ballerup som en attraktiv företagskommun, som det är lätt att åka till och från. En av de första som började använda appen var kommunchefen Eik Møller, som erbjuder skjuts i nabogo och berättar: -Jag har aldrig tidigare testat samåkning. Men vi behöver däremot alla göra en liten insats i vår vardag för att leva mer hållbart, och detta är en av de små insatser jag kan göra.

Faaborg-Midtfyns kommun har satt framtidens mobilitet på landsbygden på dagordningen, med ett särskilt fokus på unga och äldre. Nabogo har valts ut som leverantör och lanseras i ett antal byar, utbildningsinstitutioner och arbetsplatser. Syftet är att skapa bättre mobilitet, både i samband med pendling till arbete och studier, samt fler möjligheter att resa mer i kommunen på fritiden.

Syftet är att minska klimatpåverkan från transportsektorn och utveckla Gladsaxe som en attraktiv företagskommun som det är lätt att åka till och från.
Borgmästare Trine Græse var den första nabogo-användaren i kommunen och säger: -Trängsel är ett stort problem i vardagen och det råder inget tvivel om att många människor även vill göra en betydande klimatinsats. Vi kan ju inte lösa problemen själva, men genom partnerskap har vi helt andra verktyg för att knäcka koden. Vi tror att det är den vägen vi måste slå in på.

“I Holbæk kommun arbetar vi för att skapa en grönare och mer bärkraftig mobilitet. Samtidigt har vi en målinriktad ambition om att skapa starka, levande lokalsamhällen. Möjligheten att komma till och från bostaden är en avgörande faktor för att säkra att människor bosätter sig i våra städer”, säger John Harpøth, vice borgmästare och chef för klimat- och miljönämnden.

Høje-Taastrup kommun erbjuder nabogo till kommunens företag, till att börja med i affärsdistrikten, då många pendlar dit. Syftet är att minska klimatpåverkan från transportsektorn och utveckla Høje-Taastrup som en attraktiv affärskommun som är lätt att ta sig till och från.

“Vi är mycket glada över att få vara en del av nabogo, som ökar framkomligheten för enskilda och skapar större flexibilitet mellan orterna i vår kommun. Det ger invånarna möjlighet att lära känna andra i lokalsamhället, vilket kan skapa nya gemenskaper och minska ensamheten.”, säger Ole Glahn, ordförande för utskottet för landsbygdsutveckling och medlem i kommunalstyrelsen i Kalundborg kommun.

Kolding kommun lanserar nabogo till kommunens invånare, företag och utbildningsinstitutioner. Syftet är att introducera ett helt nytt mobilitetsalternativ, som ska göra det lättare att komma in till staden och industriområdena i Trekantsområdet från ytterområdena.

Roskilde kommun fokuserar på att minska de ökande C02-utsläppen från transportområdet. I samarbetet med nabogo fokuserar man särskilt på att skapa bättre mobilitet för invånarna i de mindre samhällena i Roskilde kommun och på landsbygden, samtidigt som de många utbildningsinstitutionerna och företagen får ett nytt och effektivt verktyg för att bekämpa trängsel i staden och på vägarna.

”I Slagelse kommun vill vi gärna göra det så lätt som möjligt att ta sig runt, så att vi kan stärka gemenskapen i både städer och på landsbygden. Samtidigt vill vi säkerställa att vi utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt och belastar miljön så lite som möjligt. Nabogo bygger på en delningsekonomisk idé som vi ser stor potential i. Kollektivtrafiken har behov av initiativ som ökar invånarnas frihet och mobilitet och samtidigt främjar hållbara transportformer.”, säger Villum Christensen (I), ordförande för teknik- och affärsnämnden.

Vejle kommun lanserar nabogo för kommunens invånare och företag. Syftet är att introducera ett helt nytt mobilitetsalternativ, som ska göra det lättare att från ytterområdena komma in till staden och industriområdena i Trekantområdet. Se TV SYDs reportage från lanseringen av nabogo i Smidstrup.

Jammerbugt, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Thisted, Vesterhimmerlandsk, Mors, Rebild och Mariagerfjord kommuner samarbetar med Nordjyllands Trafikselskab och nabogo för att lansera samåkning. Tillsammans med föreningar, byar, utbildningsinstitutioner och företag skapas goda förbindelser mellan landsbygden och staden, och till knutpunkter i kollektivtrafiken.

Mariagerfjord Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Furesø Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Ishøj Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Guldborgsund Kommune og nabogo lancerer samkørsel i kommunens landsbyer, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Formålet er skabe bedre mobilitet fra land til by og understøtte den kollektive transport ved at give flere transportmuligheder til borgerne. Vi opdaterer løbende omkring samarbejdet.

Företag

Minskade koldioxidutsläpp, mindre parkeringsbelastning, fler transportalternativ, nätverk över flera avdelningar och möjlighet att reducera rusningstrafiken. Det är några av anledningarna till att företag erbjuder nabogo till sina anställda. Ur de anställdas perspektiv kan det finnas flera skäl till att samåka, exempelvis sociala, enkla, flexibla och billiga transporter, liksom de konkreta klimatfördelarna.

Läroanstalter

Unga är i allmänhet mycket öppna för att samåka. De tillhör redan den grupp som oftast samåker under rusningstid. Ur samhällssynpunkt är det extra bra när unga människor samåker, för ju längre de undviker att köra ensamma i egen bil, desto bättre för klimatet och trängseln. För unga är det särskilt ekonomi, klimat och den sociala aspekten som är fördelarna med samåkning.

SDU slagelse

Gemenskap

Medborgare i byar och förorter behöver naturligtvis god mobilitet. Och de vill gärna hjälpa grannar, närboende och lokalsamhället – särskilt på landsbygden, där det ofta finns en stark lokal samhörighet och ett stort behov av fler transportalternativ i vardagen.
Föreningar stärker lokalsamhället och har ofta många frivilliga förmågor, så de erbjuds ett speciellt koncept. Festivaler och evenemang har gäster utan bil, men upplever också tryck på parkeringsplatser samt gäster som vill konsumera alkohol och därför inte kan köra hem. Denna blandning av problem och möjligheter är som gjort för samåkning. Därför erbjuds nabogo också för festivaler.

Byar

Øster Brønderslev, Tornby, Vistrup, Kundby, Mørkøv, Undløse, Agtrup, Aller, Almind, Dons, Eltang, Jordrup, Lilballe, Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup, Sdr. Vilstrup, Vester Nebel, Viuf, Gundsømagle, Viby, Bisserup, Dalmose, Adsbøl, Asserballe, Avnbøl-Ullerup, Brunsnæs-Iller-Busholm, Blans, Brandsbøl-Lunden, Dyndved, Dynt, Skelde, Gammelgab, Egen, Elstrup-Elstrupskov, Fynshav, Hundslev-Almsted-Notmark, Holm, Kegnæs, Ketting, Kettingskov, Klingbjerg, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Kær Halvø, Lavensby, Lysabild, Mommark, Nybøl-Stenderup, Oksbøl, PAK-Nordals, Sebbelev, Skodsbøl, Skovby, Smøl, Sottrupskov, Stevning, Stolbro-Stolbrolykke, Svenstrup, Tandslet, Vemmingbund, Østerholm, Bredsten, Børkop, Gadbjerg, Gauerslund, Givskud, Jelling, Skibet, Smidstrup/Skærup, Tylstrup og Vestbjerg

Föreningar, festivaler och evenemang

Tomorrow Festival