Allmänna villkor

Dessa villkor (hädanefter kallade “Användarvillkor”) reglerar åtkomsten till och användningen av applikationen nabogo och webbplatsen ”www.nabogo.com” samt innehållet och funktionerna som därmed görs tillgängliga (nedan kallat “nabogo” eller “appen”).

Användarens tillgång till och användning av nabogo utgör användarens godkännande av att följa Användarvillkoren och integritetspolicyn, se punkt 15, som fastställer avtalsförhållandet mellan användaren och NG. Det är härmed även ett villkor för all slags användning av nabogo att användaren samtycker till att följa Användarvillkoren och integritetspolicyn, se punkt 15. 

1. Syfte

Syftet med plattformen nabogo är att förmedla samåkning mellan användare i områden där Nabogo ApS (nedan kallat ”NG”) och NG:s partners ingår avtal om detta. Primärt fokus är att förmedla lokal samåkning på kortare vardagsresor, till exempel till och från arbete eller skola. Plattformen har tagits fram i samarbete med Vejle kommun och EU:s mobilitetsprojekt, MAMBA (läs mer här).

2. Företagsinformation

2.1. Nabogo ApS, CVR-39404060, Lysholt Allé 8, 7100 Vejle, Danmark, anders@nabogo.com, +4571792244.

3. Allmän information om dessa Användarvillkor

3.1. Användarvillkoren gäller från och med den 25 januari 2023.

3.2. Användarvillkoren gäller användare (nedan kallade “Användare”) som har upprättat en profil som ger tillgång till nabogo via appar för iOS, Android eller webb.

3.3. Förmedlingsplattformen (nabogo) ger tillgång till att ingå ett bindande avtal om samåkning, enligt våra Användarvillkor. En Användare som erbjuder skjuts som chaufför kallas “Skjutsansvarig”. En Användare som får skjuts som passagerare kallas “Passagerare”.

3.4. Om inte annat avtalats direkt och skriftligt mellan NG och Användare, reglerar Användarvillkoren det rättsliga förhållandet mellan NG och Användaren, liksom det rättsliga förhållandet mellan Användare. Se punkt 11.

4. Villkor för upprättande av användare

4.1. Det är ett krav vid användning av NG att Användaren vid tidpunkten för upprättandet av profilen är 16 år. Skulle NG få kännedom om att det finns användare som inte har fyllt 16 år kommer deras profiler att raderas omedelbart. NG kan inte hållas ansvarig för om Användaren har fyllt 16 år vid tidpunkten för upprättandet.

4.2. Användaren garanterar att uppgifterna som tillhandahålls är korrekta och att inlämnandet av uppgifter inte strider mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

4.3 Användaren garanterar att hens upprättade profil är personlig och inte används av någon annan än hen, detta innefattar kontaktinformation som e-post och telefonnummer. NG kan inte hållas ansvarig för förluster på grund av obehörigas missbruk av användarnamn och lösenord, med eller utan Användarens vetskap.

4.4. Användaren garanterar att användningen inte förser NG med omoraliskt eller kriminellt innehåll eller sprider virus, program eller annan mjukvara på plattformen.

4.5. Användaren garanterar att hen inte kommer att använda data som inhämtats via NG:s plattformar eller tjänster för annat än nödvändigt för att kunna använda NG för samåkning, se ändamålsbeskrivningen i punkt 1.

4.6. I samband med registreringen får användaren en bekräftelse på upprättandet som skickas till den angivna e-postadressen.

4.7. Vid upprättande samtycker användaren till att ta emot servicemeddelanden i enlighet med marknadsföringslagen.

4.8. I förbindelse med support eller felsökning på plattformen, kan NG behöva komma åt Användarens konto på plattformen. Användarens lösenord är krypterat och i sådana fall kommer detta att ske utan att NG eller NG:s anställda eller partners har möjlighet att få kännedom om Användarens lösenord.

4.9. Användaren garanterar att hen kommer att använda plattformen i enlighet med Användarvillkoren.

4.10. Användare av NG:s plattformar får inte använda plattformen för vare sig direkt eller hemlig reklam eller någon annan form av marknadsföring.

4.11. Användaren garanterar att de använder plattformen som privatperson och inte i affärssyfte.

4.12. NG har rätt att vägra eller radera Användare utan samtycke och utan föregående varsel. Följden av radering är att Användaren i fråga inte längre kan använda nabogo och att Användarens uppgifter kommer att raderas i enlighet med NG:s interna riktlinjer.

5. Villkor för att använda plattformens funktionalitet

5.1. Användaren är skyldig att använda plattformen i enlighet med ändamålsbeskrivningen i punkt 1.

5.2. Användaren ansvarar för att anmäla eventuell information, finansiell eller av annat slag, till relevanta myndigheter i enlighet med tillämplig lag.

5.3. Om en förfrågan om skjuts är obesvarad vid skjutsens beräknade ankomsttid kommer den automatiskt att avslås.

5.4. Om Användaren som Passagerare eller Skjutsansvarig inte kan eller har planer på att genomföra avtalet, förbinder sig Användaren att säga upp avtalet via appen så snart detta står klart.

5.5. Avtalet om skjuts kan sägas upp av Passageraren och Skjutsansvarig fram till avtalets beräknade ankomsttid.

5.6. Efter varje genomförd samåkning har Passageraren och Skjutsansvarig möjlighet att bedöma varandra på en skala från 1–5. Det genomsnittliga betyget för Användaren är synligt för andra användare.

5.7. Användaren samtycker till att endast få åtkomst till sin profil på enheter som de enligt lag äger eller hyr. Användaren är förbjuden att logga in på sin profil på enheter som inte ägs av denne personligen. Denna policy är utformad för att förhindra obehörig åtkomst och säkerställa att användarprofiler inte delas mellan flera enheter av olika användare.

6. Särskilda villkor för Skjutsansvarig

6.1. Vid ingående och genomförande av avtalet måste Skjutsansvarig ha ett lagligt och regelmässigt tillstånd att köra fordonet med aktuell(a) Passagerare.

6.1.1. Vid skjutsresor i Danmark är Skjutsansvarig skyldig att se till att gällande lagstiftning om taxitjänster och samåkning efterlevs. Till exempel genom att säkerställa att intäkterna från samåkningen inte överstiger passagerarens andel av de faktiska kostnaderna för resan.

6.2. Skjutsansvarig ska vid genomförandet av avtalet säkerställa att fordonet följer gällande lagstiftning.

6.3. Vid erbjudande av skjuts, ingående av avtal och implementering av avtal i Nederländerna krävs att Skjutsansvarig har en giltig ansvarsförsäkring (W.A. verzekering). Ansvaret för att leva upp till detta villkor vilar uteslutande på Användaren.

6.4 Det åligger Skjutsansvarig att resans angivna rutt stämmer överens med den som faktiskt körs. Detta gäller alla resor som omfattar en eller flera passagerare med godkänt avtal.

6.5 Reseinformation är tillgänglig för alla användare hos våra samarbetspartners i de länder som de är verksamma i, det gäller för närvarande men inte nödvändigtvis uteslutande användare av Rejseplanen.dk. Personlig information om Skjutsansvarig är ej tillgänglig, inte heller start- och slutdestinationen på resan – endast information om offentliga mötesplatser anges.

7. Priser

7.1. Prissättningen av en skjuts bestäms utifrån ett fastställt kilometerpris och kan ändras utan föregående meddelande.

7.2. Priser framgår i Användarens egen valuta och det angivna priset vid avtalets ingående är giltigt oavsett valutakursändringar.

7.3. Priset för en skjuts regleras av Skjutsansvarig. Det tillkommer inga administrationsavgifter eller andra kostnader i relation till samåkningsavtalet.

7.4. Användare måste följa den prissättning som gäller vid varje given tidpunkt.

8. Betalningsalternativ

8.1. Användare har ett konto hos nabogo (nedan kallat “Wallet”), som används för att göra och ta emot betalningar för skjutsen.

8.2. Användaren kan sätta in kontanter på sin Wallet via en betalningsmodul, där vanliga digitala betalningsalternativ kan användas.

8.3. Användare kan motta en Kredit i sin Wallet i form av ett belopp i Användarens valuta som erhållits via en kampanjkod. Krediten kan endast användas som betalning för skjutsar och kan inte betalas ut. Krediten har ett utgångsdatum och kan användas för att göra en skjutsförfrågan fram till utgångsdatumet – även om samåkningen har genomförts efter utgångsdatumet.

8.3.1. NG förbehåller sig rätten att när som helst återställa eller ändra utgångsdatumet för Användarens Kredit.

9. Betalning för skjuts

9.1. Vid förfrågan om skjuts reserveras beloppet i Passagerarens När avtalet är genomfört överförs beloppet till Skjutsansariges Wallet. Om förfrågan eller avtalet hävs, frigörs beloppet i Passagerarens Wallet.

9.2. Passageraren skickar en skjutsförfrågan via appen eller genom att upprätta en fast förfrågan som automatiskt ber om den aktuella skjutsen varje vecka. NG ansvarar inte för eventuella oavsiktliga förfrågningar som ett resultat av en automatisk begäran.

9.3. Om Användaren har täckning för ett avtal i sin Wallet från flera betalningsalternativ täcks utgiften genom att uttömma alla alternativen i följande ordning, där detta är relevant för den enskilda Användaren:

  1. Kredit
  2. Kontanter

9.4. Oavsett Passagerarens betalmetod får Skjutsansvarig alltid betalning för skjutsen kontant i sin Wallet direkt efter att den är genomförd. Detta sker baserat på beräknad ankomsttid.

9.5 Skjutsansvarig har möjlighet (och rätt att) acceptera ett avtal med Passageraren utan betalning. I så fall kommer Skjutsansvarig fortfarande att få betalningen subventionerad av nabogo.

9.6. Transaktioner gjorda i nabogo kvitteras ej, men Användaren har alltid tillgång till en översikt över alla enskilda transaktioner i appen.

10. Utbetalning

10.1. Användaren kan när som helst begära att få pengarna i sin Wallet utbetalda till sitt bankkonto. Belopp reserverade för aktivitet kan inte betalas ut.

10.2. Utbetalning av saldot görs till Användarens angivna bankkonto när Användaren begär det via appen. Det tar vanligtvis mellan 5 och 10 arbetsdagar från det att begäran inkommit tills betalningen är genomförd.

10.3. Det är enbart Användarens ansvar att säkerställa att bankkontouppgifterna som tillhandahålls är korrekt.

10.4. Ifall NG misstänker missbruk av användarvillkoren, förbehåller sig NG rätten att blockera eller återkalla förfrågningar om pengaöverföringar.

11. Ansvar och ansvarsfriskrivning

11.1. NG ansvarar inte för avtalet mellan Passagerare och Skjutsansvarig, inklusive ingående, planering och genomförande av avtalet.

11.2. NG är endast en mellanhand som erbjuder en förmedlingsplattform och NG tar inget ansvar utöver denna förmedling.

11.3. NG ansvarar inte för eventuella skador som uppstått vid samåkning, precis som NG inte ansvarar för eventuell brist på samåkningsinkomster.

11.4. NG har ingen försäkring som täcker eller omfattar aktiviteter som förmedlas via plattformen eller Användare av plattformen.

11.5. NG kan inte hållas ansvarigt för tillgänglighet, fel eller funktionalitet hos förmedlingsplattformen, inklusive virus, tekniska fel och resultat. NG kan därmed också ändra nabogo när som helst, inklusive tillgången på funktioner och innehåll.

11.6. NG kan inte hållas ansvarigt för ekonomisk förlust, förlust av egendom och följdskador.

11.7. NG kan inte hållas ansvarigt för Användarnas beteende, uppförande, handlingar, garantier och beskrivningar, information eller länkar som tillhandahålls av Användare.

12. Leverans

12.1. NG:s tjänst är klar när Användare ingått avtal via NG:s app. Detta sker när Skjutsansvarig godkänner förfrågan om skjuts från Passageraren.

13. Ångerrätt

13.1. Passagerare och Skjutsansvarig har ingen ångerrätt, då avtalet mellan Passagerare och Skjutsansvarig inte omfattas av ångerrätten enligt Konsumentavtalslagen.

14. Olämplig aktivitet och missbruk

14.1. Avtal som helt eller delvis subventioneras av NG (med en kredit eller mängdrabatt på längre sträckor) kan annulleras av NG utan förbehåll om dessa bedöms strida mot avtalsvillkoren.

14.2. Missbruk av systemet för något annat än syftet kan resultera i uteslutning från plattformen.

14.3. Om NG misstänker missbruk, enligt dessa Användarvillkor, kommer NG att kunna analysera medlemmarnas aktiviteter på plattformen.

14.4. NG förbehåller sig rätten att avvisa eller ställa in aktiviteter som inte anses falla inom ändamålsbeskrivningen.

15. Databehandling

15.1. I samband med dessa Användarvillkor gäller NG:s integritetspolicy, som framgår på nabogo.com.

15.2. När Användaren registrerar sig som användare på nabogo kommer Användaren att bli ombedd att lämna in viss personlig information till NG. Denna information kan bl.a. inkludera användarens namn, adress, ålder, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation. Observera att Användaren är skyldig att se till att denna information alltid är korrekt och uppdaterad.

16. Rätt att överklaga och konfliktlösning

16.1. Om Användaren vill lämna in ett klagomål hoppas vi att Användaren kontaktar oss först så att vi kan diskutera ärendet och förhoppningsvis hitta en lösning.

16.2. Om Användaren fortfarande vill lämna in ett klagomål till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, kan detta göras via webbplatsen forbrug.dk/klagemuligheder/.

16.3. Användaren kan också använda EU-kommissionens online klagomålsportal ODR via webbplatsen ec.europa.eu/odr/. När du lämnar in ett klagomål via ODR-portalen måste Användaren ange vår e-post anders@nabogo.com som kontaktadress.

17. Ändringar

17.1. NG förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor. Användaren kommer att informeras om detta via e-post, precis som ändringar kommer att framgå på nabogo.com.

18. Lag och domsaga

18.1. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor blir olagliga, ogiltiga eller omöjliga att verkställa, ska ingen av de andra bestämmelsernas giltighet, laglighet eller verkställbarhet påverkas eller försämras därav. 

18.2. Varje tvist mellan NG och Användarna avgörs i enlighet med dansk lag med domstolen i Kolding som domsaga.