Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe Nabogo ApS (collectief “wij”, “onze” of “ons”) uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Nabogo ApS

Lysholt Allé 6

7100 Vejle

Denemarken

CVR: 39404060

Nabogo Aps is te bereiken op anders@nabogo.com of via telefoon op +4571792244.

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met het gebruik van onze app, aankopen via onze app, vragen aan ons en gegevens die wij verzamelen via onze website, www.nabogo.com.

1. Het verzamelen van informatie

1.1 Uw bezoek aan Nabogo.com

1.1.1. Welke informatie verzamelen we als u Nabogo.com bezoekt?

Wij verzamelen automatisch informatie over u en uw gebruik van onze website wanneer u Nabogo.com bezoekt. Deze informatie omvat het type browser dat u gebruikt, de zoektermen die u op Nabogo.com gebruikt, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over het gebruikte elektronische apparaat. Naast ons privacybeleid is ook ons cookieverklaring van toepassing op het gebruik van Nabogo.com (zie hier ons cookiebeleid).

1.1.2. Wat is het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens in verband met uw bezoek aan onze website?

Het doel van de verzameling is het optimaliseren van de gebruikerservaring en de functionaliteit van Nabogo.com. Voorts is het de bedoeling de verzamelde informatie te gebruiken voor gerichte marketing, met inbegrip van retargeting via sociale media zoals Facebook of zoekmachines zoals Google. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor ons om onze belangen te kunnen behartigen bij de voortdurende verbetering en optimalisering van de website, en om u relevante diensten aan te kunnen bieden.   

1.1.3. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) en f) van de algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

1.2. Uw gebruik van ons platform (app)

1.2.1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij bij het aanmaken van uw gebruikersprofiel op ons platform (app)?

Bij het aanmaken van uw gebruikersprofiel op ons platform verzamelen wij uw naam, uw e-mail, uw postcode, uw foto, en uw telefoonnummer. Dit is informatie die u zelf verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt.

1.2.2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij bij uw gebruik van ons platform (app)?

Wanneer u onze app gebruikt, verzamelen wij informatie over de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt. Communicatie tussen u en andere gebruikers via het Platform wordt ook verzameld. Verder zullen wij ook uw IP-adres en uw locatiegegevens verzamelen.

1.2.3. Wat is het doel van het verzamelen van persoonsgegevens bij het aanmaken van uw gebruikersprofiel, uw gebruik van het platform en in uw communicatie met ons?

Het doel van het verzamelen en verwerken van informatie is dat wij onze overeenkomst met u willen nakomen. Daarnaast is het doel van de verwerking uw informatie te kunnen gebruiken om ons bedrijf te beheren, reclame te maken, ons bestaande platform en onze klantenservice te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en om onze platformdiensten aan u te personaliseren en op u af te stemmen. Daarnaast kunnen wij informatie over uw aankopen gebruiken om te voldoen aan verschillende wettelijke vereisten, waaronder boekhouding en administratie.

1.2.4. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), c) en f) van de algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

1.3. Nieuwsbrieven, pushmeldingen, enz.

1.3.1. Verzameling van informatie via nieuwsbrieven, pushberichten, enz.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven (kunnen verzonden worden via e-mail, sms en sociale media), pushmeldingen en andere elektronische marketing, registreren wij welke marketing u opent en waar u op klikt in de marketing.  

1.3.2. Wat zijn de doeleinden van het verzamelen van informatie via nieuwsbrieven?

Het doel is het beschermen van ons belang om relevante marketing aan u te kunnen leveren.

1.3.3. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) van de algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

1.4. Communicatie tussen u en ons

1.4.1. Verzameling van persoonlijke gegevens in uw communicatie met ons

Wanneer u met ons communiceert, verzamelen wij de informatie die u aan ons verstrekt. Het kan hierbij gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over de diensten waarvan u gebruik maakt en informatie over verzoeken om inlichtingen.

1.4.2. Wat is het doel van het verzamelen van persoonsgegevens via de communicatie tussen u en ons?

 Het doel is het beschermen van ons belang om relevante marketing aan u te kunnen leveren.

1.4.3. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) van de algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

2. Ontvangers van persoonsgegevens

2.1 Openbaarmaking van uw gegevens als onderdeel van het aankoop- en leveringsproces

2.1.1. Doorgeven van informatie aan de gebruiker met wie u mee gaat rijden

Wij geven informatie over uw naam, telefoonnummer, ophaal- en afleverpunt door aan de gebruiker met wie u meerijdt. 

2.1.2. Doorgeven van betalingsinformatie

Alle betalingstransacties op Nabogo.com of ons platform (app) gebeuren via onze betalingsdienstaanbieders Quickpay en Stripe. De betalingsdienstaanbieders slaan de betaalgegevens op in overeenstemming met de internationale PCI-norm (Payment Card Industry – Data Security Standard). Wanneer u een betaalmethode op Nabogo.com of ons platform gebruikt, hebben wij geen toegang tot uw betaalgegevens – alleen onze betalingsdienstaanbieders hebben toegang tot deze informatie.

2.3. Doorgeven van uw informatie aan externe partners

Wij kunnen uw gegevens toevertrouwen aan externe partners die namens ons gegevens verwerken. Deze externe partners kunnen partners zijn die zorgen voor de technische werking en verbeteringen van onze systemen en website, voor het versturen van nieuwsbrieven en gerichte marketing, waaronder retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. De externe partners zijn gegevensverwerkers, wat betekent dat zij in opdracht van ons werken en dat zij gegevens verwerken waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Geen enkele gegevensverwerker mag de verzamelde informatie gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst met ons en de gegevensverwerker is uiteraard gebonden door vertrouwelijkheid. Met alle gegevensverwerkers zijn schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

2.4. Doorgeven van uw gegevens aan gegevensverwerkers buiten de EU/EER

Voor zover wij gebruik maken van buiten de EU/EER gevestigde gegevensverwerkers, zal dit altijd gebeuren met inachtneming van geldige doorgiftewaarborgen in de vorm van modelcontractbepalingen, overeenkomstig Art. 46 van de algemene verordening gegevensbescherming.

3. Uw rechten

3.1. Het recht op inzage

U hebt altijd het recht om informatie bij ons op te vragen, met inbegrip van welke informatie wij over u hebben vastgelegd, de doeleinden van de vastlegging, eventuele categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens, en de bron van de informatie.

U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien u een kopie wenst te ontvangen van uw persoonsgegevens, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar anders@nabogo.com. U zult gevraagd worden te bewijzen dat u bent wie u zegt dat u bent.

3.2. Het recht op rectificatie

U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u merkt dat er fouten zitten in de informatie die wij over u hebben vastgelegd, wordt u aangemoedigd schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat de informatie kan worden gecorrigeerd. U zult gevraagd worden te bewijzen dat u bent wie u zegt dat u bent.

3.3. Het recht op vergetelheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht om al uw persoonsgegevens of een deel daarvan door ons te laten wissen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrondslag hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. U zult gevraagd worden te bewijzen dat u bent wie u zegt dat u bent.

3.4. Het recht om verwerking te beperken tot opslag

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot opslag, bijvoorbeeld indien u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken, onjuist is. 

3.5. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt u het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

3.6. Het recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van de profilering die wordt uitgevoerd met het oog op het richten van onze direct marketing, aangezien deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen, zie de punten 1.1., 1.2., 1.3. en 1.4. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en profilering, kunt u uw cookies verwijderen zoals beschreven in ons Cookieverklaring.

3.7. Het recht om toestemming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, inclusief voor het verzenden van nieuwsbrieven, in te trekken.

3.8. Het recht om een klacht in te dienen

U kunt altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op anders@nabogo.com of door te bellen naar +4571792244.

4. Verwijdering van persoonsgegevens

4.1. Informatie verzameld in verband met uw gebruik van Nabogo.com, cf. punt 1.1.

Informatie die over uw gebruik van Nabogo.com is verzameld overeenkomstig punt 1.1. wordt gewist volgens de regels van ons cookieverklaring. De cookies van Nabogo.com zelf worden uiterlijk twee jaar nadat u de site voor het laatst hebt bezocht verwijderd, terwijl cookies van derden verschillende vervaldata hebben.

4.2. Informatie verzameld bij uw gebruik van het platform, zoals beschreven in sectie 1.2.

Informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van het platform, zie paragraaf 1.2., zal in het algemeen worden verwijderd zodra de klantrelatie tussen u en ons is beëindigd. Wij behouden ons echter het recht voor de gegevens langer te bewaren indien wij een legitieme reden hebben om ze langer te bewaren – dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of indien de bewaring voor ons noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen.

4.3. Verzameling van informatie via nieuwsbrieven, pushberichten, enz., zie punt 1.3.

Gegevens die zijn verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief, pushmeldingen en andere elektronische marketing, zie punt 1.3, worden gewist wanneer uw toestemming voor de elektronische marketing wordt ingetrokken, tenzij wij een andere grondslag voor de verwerking van de gegevens hebben.

4.4. Informatie verzameld via uw communicatie met ons, zie punt 1.4.

Informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van het platform, zie punt 1.4., zal in het algemeen worden verwijderd zodra de klantrelatie tussen u en ons is beëindigd. Wij behouden ons echter het recht voor de gegevens langer te bewaren indien wij een legitieme reden hebben om ze langer te bewaren – dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of indien de bewaring voor ons noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen.

5. Veiligheid

5.1. Technische maatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of misbruik van persoonsgegevens.

5.2. Toegang van werknemers tot uw informatie  

Enkel werknemers die uw persoonsgegevens echt nodig hebben om hun werk te kunnen doen, hebben toegang tot die gegevens.

6. Wijzigingen in ons privacybeleid

6.1. Recht om ons privacybeleid te wijzigen

Als we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, wordt u hiervan op de hoogte gesteld bij uw volgende bezoek aan Nabogo.com en via het platform.

Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2022