Voorwaarden

Nabogo is een platform waarmee carpoolen en woon-werkverkeer makkelijker wordt. Het platform is opgezet in samenwerking met de Deense gemeente Vejle en het EU-mobiliteitsproject MAMBA (meer informatie).

Handelsvoorwaarden

voor Nabogo ApS-platforms (geldig vanaf 1 juli 2021)

 1. Algemene informatie over deze voorwaarden
 • Nabogo ApS, CVR-nr. 39404060, Brisevej 12, DK-7120 Vejle Ø (hierna “NG” genoemd) beheert de nabogo app (zowel de website com als de app voor iOS en Google Play). Deze zakelijke voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen NG en de Gebruiker, evenals de rechtsverhouding tussen de Gebruikers onderling.
 • Een lid van het NG-platform is een Gebruiker die een profiel heeft aangemaakt dat toegang geeft tot alle diensten van het platform. Een lid wordt hierna een “Gebruiker” genoemd. Een Gebruiker die een lift krijgt, wordt een “Liftafnemer” genoemd en een Gebruiker die een lift aanbiedt, wordt een “Liftaanbieder” genoemd.
 • De handelsvoorwaarden voor Nabogo ApS regelen alle overeenkomsten tussen NG en de Gebruiker, tenzij NG en de Gebruiker rechtstreeks een alternatieve schriftelijke overeenkomst sluiten.
 1. Lidmaatschap

2.1 Alleen Gebruikers (door het aangaan van een lidmaatschap) kunnen gebruik maken van de diensten van de nabogo app en website.

2.2 Het is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben om de app van nabogo als bestuurder te kunnen gebruiken en ritten via de app aan te kunnen bieden. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van deze voorwaarde berust uitsluitend bij de bestuurder. Naast de verplichte WA-verzekering is ook een inzittendenverzekering gewenst.

2.3 Het is een voorwaarde voor het gebruik van NG dat de Gebruiker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bij het aanmaken van een profiel. Indien NG vaststelt dat er Gebruikers zijn die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, wordt hun profiel onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd. NG is op geen enkele manier aansprakelijk voor het feit of de Gebruiker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt bij het aanmaken van een profiel. Een andere voorwaarde is dat Liftaanbieders 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

2.4 Het lidmaatschap van nabogo komt tot stand door het invoeren van lidmaatschapsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en profielfoto) in het onderdeel Gebruiker aanmaken van de nabogo app/website. Tijdens dit proces wordt de Gebruiker gevraagd de voorwaarden en handelsvoorwaarden voor NG te aanvaarden.

2.5 In verband met de registratie ontvangt het lid een bevestiging via het opgegeven e-mailadres. Bij de registratie wordt het lid automatisch aangemeld voor NG’s servicemededelingen, die naar het opgegeven e-mailadres worden gestuurd.

2.6 Na elke carpoolrit evalueren de leden elkaar met als doel te beoordelen of de Gebruikers een toekomstige overeenkomst wensen aan te gaan.

2.7 NG behoudt zich het recht voor om elk lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming te weigeren of te beëindigen en Gebruikers daarmee uit te sluiten van het platform of hen te verbieden het platform te gebruiken, indien NG dit relevant acht.

2.8 Een Gebruiker die problematisch gedrag van een andere Gebruiker ervaart, heeft de volgende mogelijkheden om te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.

1) Geef de Gebruiker in kwestie een slechte beoordeling in de nabogo app. Deze beoordeling is dan zichtbaar voor alle andere Gebruikers. Reis in de toekomst niet opnieuw samen met de betreffende Gebruiker.

2) Als het gedrag van illegale aard is of op een andere manier buiten de normale omgangsvormen valt, dient de Gebruiker NG hiervan op de hoogte brengen. Op basis van een grondige beschrijving (mogelijk van beide Gebruikers), beoordeelt NG of het gedrag in kwestie dient te leiden tot een tijdelijke of permanente uitsluiting van het gebruik van het nabogo platform. Daarnaast staat NG Gebruikers die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf bij met alle beschikbare gegevens die de lokale politie kunnen helpen bij het afhandelen van de zaak.

2.9 Elk lid kan zijn of haar lidmaatschap zonder kennisgeving beëindigen onder het menu “Profiel”, met als gevolg dat NG automatisch alle persoonsgegevens en identificeerbare persoonlijke gegevens één maand na beëindiging van het lidmaatschap verwijdert. Dit geldt echter niet voor de persoonsgegevens die voor de facturering worden gebruikt. Deze gegevens worden conform boekhoudwetgeving gedurende 5 jaar bewaard.

 1. De overeenkomst tussen de Liftafnemer en de Liftaanbieder

3.1 In verband met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst dient de Liftaanbieder ervoor te zorgen dat:

 • het voertuig legaal is
 • de overeengekomen gegevens over locaties en tijden zoveel mogelijk worden nageleefd

3.2 In verband met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst dient de Liftafnemer ervoor te zorgen dat:

 • de overeengekomen gegevens over locaties en tijden zoveel mogelijk worden nageleefd
 1. Het contactplatform

4.1 Leden krijgen enkel toegang tot het contactplatform van NG (app/web). Het platform bevat feitelijke gegevens waarmee leden een bindende overeenkomst inzake carpooling aan kunnen gaan (zie deze voorwaarden).

 1. Betalings- en prijsbeleid

5.1 Leden dienen zich te allen tijde te houden aan de geldende NG “Prijsrichtlijnen”. Gebruikers kunnen/mogen geen alternatieve prijzen overeenkomen.

5.2 Het contactplatform bevat een online betalingsmodule waarmee alle betalingen dienen te worden verricht, en waarmee betalingen via creditcard mogelijk zijn. De betalingsmodule werkt zodanig dat het overeengekomen bedrag, inclusief administratiekosten, wordt gereserveerd op de betaalpas of creditcard van de Liftafnemer wanneer de Liftafnemer en de Liftaanbieder een overeenkomst met betrekking tot carpooling hebben gesloten.

5.3 De prijs van een lift wordt door NG bepaald op basis van een prijsniveau dat slechts een deel van de kosten van een rit dekt. Daardoor kunnen alle ritten die via nabogo worden geregeld, als carpooling worden aangemerkt.

5.4 Eventuele belastingverplichtingen, waaronder rapportages als gevolg van het lidmaatschap, zijn voor NG niet relevant, en er kunnen geen claims tegen NG worden ingediend als gevolg van eventuele belastingverplichtingen waar een lid aan dient te voldoen.

5.5 Indien de carpooling niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in geval van schade aan een auto, of wanneer de carpooling om een andere reden wordt geannuleerd), en indien de carpooltijd nog niet is ingegaan, kan de carpooling zonder betaling worden geannuleerd. Dit geldt dienovereenkomstig indien de Liftafnemer de rit voor de eindbestemming annuleert. Kennisgeving van annulering van de overeenkomst of annulering door de Liftafnemer dient via de app te worden gedaan. Er wordt dan automatisch een pushmelding naar de Gebruikers gestuurd.

 1. Herroepingsrecht

6.1 De Liftafnemer en de Liftaanbieder hebben geen herroepingsrecht, aangezien de overeenkomst tussen de Liftafnemer en de Liftaanbieder niet valt onder het herroepingsrecht zoals omschreven in de Nederlandse wet op consumentencontracten.

 1. Verzekering

7.1 Carpoolactiviteiten worden niet gedekt door een verzekering via het NG-platform. De reden hiervoor is dat beide partijen reeds geacht worden gedekt te zijn door hun eigen verzekering.

 1. Marketing

8.1 Gebruikers van NG’s platforms mogen het platform niet gebruiken voor directe of verkapte vormen van reclame, of enige andere vorm van marketing.

8.2 Informatie over het gebruik van gegevens door NG in marketingcontexten is te vinden in de “Voorwaarden – Beleid inzake persoonsgegevens”. Deze kunt u vinden op www.nabogo.com/terms

 1. Verplichtingen van leden

9.1 De Gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens juist zijn en dat de verstrekking van gegevens niet in strijd is met wetgeving of rechten van derden.

9.2 De Gebruiker garandeert dat het gebruik NG geen immorele of criminele inhoud oplevert, of dat het gebruik virussen, programma’s of andere software oplevert die NG of andere Gebruikers kunnen schaden.

9.3 Het gebruik garandeert dat de betrokkene de via de platforms of diensten van NG verkregen gegevens niet zal gebruiken voor iets anders dan wat noodzakelijk is om NG voor carpooling te kunnen gebruiken.

9.4 De Gebruiker garandeert dat hij of zij het platform zal gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Indien NG misbruik vermoedt, kan NG de correspondentie van de leden via het platform analyseren.

 1. NG-disclaimer

10.1 NG is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen de Liftafnemer en de Liftaanbieder, daaronder begrepen het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

10.2 NG is niet verantwoordelijk voor eventuele fiscale of btw-gevolgen van de Liftovereenkomst, en NG aanvaardt geen verplichtingen of aansprakelijkheid in verband hiermee.

10.3 NG is slechts een tussenpersoon die een verspreidingsplatform aanbiedt, en NG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid buiten deze verspreiding. NG is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het carpoolen is ontstaan, net zo min als NG aansprakelijk is voor het uitblijven van carpoolinkomsten.

10.4 De planning, uitvoering en verantwoordelijkheid voor het carpoolen hangt uitsluitend af van de overeenkomst tussen de Gebruikers.

10.5 De dienst van NG is voltooid wanneer de Gebruikers een overeenkomst zijn aangegaan via NG’s app, net zoals de betaling voltooid is wanneer NG het bedrag heeft overgemaakt aan de Liftaanbieder (dit kan tot 6 werkdagen vertraging hebben).

10.6 NG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, fouten of functionaliteit van het verspreidingsplatform, met inbegrip van virussen, technische fouten en resultaten.

10.7 NG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financieel verlies, verlies van eigendom of gevolgschade.

10.8 NG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor tekst, informatie of links die door Gebruikers worden ingevoegd.

 1. Gegevensbescherming

11.1 Deze informatie staat in de “Voorwaarden – Beleid inzake persoonsgegevens”. Deze kunt u vinden op nabogo.com/terms

 1. Wijzigingen in de “Handelsvoorwaarden”

12.1 NG behoudt zich het recht voor om deze handelsvoorwaarden te wijzigen. Indien de handelsvoorwaarden worden gewijzigd, zullen de Gebruikers hiervan op de hoogte worden gebracht via e-mail. De wijzigingen zullen ook worden gepubliceerd op www.nabogo.com.

 1. Gedeeltelijke nietigverklaring, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

13.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar worden, zal dit de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden of aantasten.

13.2 Elk geschil tussen NG en de Gebruiker(s) zal naar Nederlands recht worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.