Vilkår

Disse vilkårene (heretter kalt «bruksvilkårene») styrer tilgangen til og bruken av appen nabogo og nettstedet «www.nabogo.com» samt innholdet og funksjonaliteten som gjøres tilgjengelig i forbindelse med dette (heretter kalt «nabogo» eller «appen»).

Brukerens tilgang til og bruk av nabogo utgjør brukerens samtykke i å være bundet av bruksvilkårene og personvernerklæringen, jf. pkt. 15, som etablerer avtaleforholdet mellom brukeren og Nabogo ApS. Det er dermed også en betingelse for enhver bruk av nabogo at brukeren samtykker i å være bundet av bruksvilkårene og personvernerklæringen, jf. pkt. 15. 

1. Formål

Formålet med plattformen nabogo er å formidle samkjøringsavtaler mellom brukere i områder, der Nabogo ApS (heretter kalt «NG») og NGs partnere inngår avtale om dette. Hovedfokuset er å formidle lokal samkjøring på kortere hverdagsturer, for eksempel til og fra jobb eller skole. Plattformen er utviklet i samarbeid med Vejle kommune og EUs mobilitetsprosjekt MAMBA (se mer her).

2. Firmaopplysninger

2.1. Nabogo ApS, CVR-39404060, Lysholt Allé 8, 7100 Vejle, Danmark, anders@nabogo.com, 71792244.

3. Generelt om disse bruksvilkårene

3.1. Bruksvilkårene gjelder fra 25. januar 2023.

3.2. Bruksvilkårene gjelder for brukere (heretter kalt «bruker»), som har opprettet en profil som gir tilgang til nabogo via apper for iOS, Android eller nettet.

3.3. Formidlingsplattformen (nabogo) gir tilgang til å inngå en bindende avtale om samkjøring i henhold til disse bruksvilkårene. En bruker som tilbyr skyss som sjåfør, kalles en «skysstilbyder». En bruker som får skyss som passasjer, kalles en «skysstaker».

3.4. Med mindre annet er avtalt direkte og skriftlig mellom NG og brukeren, styrer bruksvilkårene det juridiske forholdet mellom NG og brukeren samt det juridiske forholdet mellom brukerne. Se spesielt pkt. 11 angående dette.

4. Betingelser for opprettelse av bruker

4.1. Det er en betingelse for bruk av NG at brukeren er 16 år ved opprettelse av en profil. Hvis NG blir oppmerksom på en bruker som ikke har fylt 16 år, blir vedkommendes profil slettet uten videre. NG kan for øvrig ikke holdes ansvarlig for om brukeren har fylt 16 år ved opprettelse.

4.2. Brukeren garanterer at de oppgitte dataene er korrekte og at leveringen av dataene ikke strider mot gjeldende lov eller rettighetene til tredjeparter.

4.3. Brukeren garanterer at profilen de har opprettet er personlig og ikke brukes av noen andre enn seg selv, dette gjelder også kontaktinformasjon som e-post og telefonnummer. NG er ikke ansvarlig for tap som følge av uautorisert bruk av brukernavn og passord, med eller uten brukerens viten.

4.4. Brukeren garanterer at bruken ikke påfører umoralsk eller kriminelt innhold på NG eller påfører plattformen virus, programmer eller annen programvare.

4.5. Brukeren garanterer at han eller hun ikke vil benytte seg av data tilegnet via NGs plattformer eller tjenester til noe annet enn nødvendig for å kunne bruke NG til samkjøring, jf. formålsbeskrivelsen i pkt. 1.

4.6. I forbindelse med påmeldingen mottar brukeren en bekreftelse på opprettelsen, som sendes til den oppgitte e-postadressen.

4.7. Ved å opprette en profil godtar brukeren å motta tjenestemeldinger i henhold til den danske markedsføringsloven.

4.8. I forbindelse med støtte eller feilsøking på plattformen kan det hende at NG må få tilgang til brukerens konto på plattformen. Brukerens passord er kryptert, og i slike tilfeller blir dette gjort uten at NG eller NGs ansatte eller samarbeidspartnere har mulighet til å få kjennskap til dette passordet.

4.9. Brukeren garanterer at han eller hun vil bruke plattformen i samsvar med bruksvilkårene.

4.10. Brukere av NGs plattformer kan ikke bruke plattformen til verken direkte eller skjult reklame eller noen annen form for markedsføring.

4.11. Brukeren garanterer at han eller hun bruker plattformen som privatperson uten forretningsformål.

4.12. NG har rett til, uten samtykke, å avvise eller slette en bruker uten varsel. Konsekvensen av slettingen er at den aktuelle brukeren ikke lenger kan bruke nabogo, og at hans eller hennes opplysninger blir slettet i samsvar med NGs interne retningslinjer.

5. Betingelser for bruk av plattformens funksjonalitet

5.1. Brukeren er forpliktet til å bruke plattformen i samsvar med formålsbeskrivelsen i punkt 1.

5.2. Brukeren er selv ansvarlig for å rapportere informasjon, økonomisk eller på annen måte, til relevante myndigheter i samsvar med gjeldende lov.

5.3. Hvis en forespørsel om skyss er ubesvart ved skyssens beregnede ankomsttidspunkt, avvises forespørselen automatisk.

5.4. Hvis brukeren, som skysstaker eller skysstilbyder, ikke kan eller ikke planlegger å gjennomføre avtalen, forplikter brukeren seg til å kansellere avtalen via appen så snart dette er klart.

5.5. Skyssavtalen kan kanselleres av skysstakeren og skysstilbyderen frem til avtalens beregnede ankomsttid.

5.6. Etter hver gjennomført samkjøring har skysstakeren og skysstilbyderen muligheten til å vurdere hverandre på en skala fra 1 til 5. Den gjennomsnittlige vurderingen av brukeren er synlig for andre brukere.

5.7. Brukeren godtar å ha tilgang til profilen sin eksklusivt på enheter som de lovlig eier eller leier. Brukeren har forbud mot å logge på profilen sin på enheter som ikke er personlig eid av dem. Denne policyen er utformet for å forhindre uautorisert tilgang og sikre at brukerprofiler ikke deles på tvers av flere enheter av forskjellige brukere.

6. Spesielle betingelser for skysstilbyder

6.1. Skysstilbyder skal ved inngåelse og gjennomføring av avtalen ha lovlig tillatelse til å føre kjøretøyet med den eller de aktuelle skysstakerne.

6.1.1. Dersom man tilbyr samkjøringstur i Danmark er tilbydereren av turen pålagt å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning for drosjenester og samkjøringtjeneste. Eksempelvis, inntekter fra samkjøring skal ikke overstige passasjerens andel av reele utgifter til reisen.

6.2. Skysstilbyderen skal sørge for at kjøretøyet overholder gjeldende lovgivning ved gjennomføringen av avtalen.

6.3. Ved tilbud om/av skyss, inngåelse av avtaler og gjennomføring av avtaler i Nederland er skysstilbyderen pålagt å ha en gyldig ansvarsforsikring (W.A. verzekering). Ansvaret for å overholde disse vilkårene er brukerens eget.

6.4.For turer som inkluderer en eller flere passasjerer med aksepterte avtaler, må Skyss-tilbyderen sørge for at ruten som er spesifisert for turen er i samsvar med den faktiske ruten som kjøres.

6.5.Detaljer om reisen vil være tilgjengelig for brukerne til våre integrasjonspartnere i de landene der de opererer. Dette gjelder for øyeblikket, men er ikke nødvendigvis begrenset til, brukere fra Rejseplanen.dk. Personlige opplysninger om Skyss-leverandøren er ikke tilgjengelige, og det er heller ikke start- og destinasjonsadressen til turen – bare detaljer om de offentlige møtepunktene er tilgjengelige.

7. Priser

7.1.Prisen på en skyss er basert på en fast sats per kilometer som kan endres uten forvarsel.

7.2. Priser oppgis i brukerens egen valuta, og den oppgitte prisen ved inngåelse av hver enkelt samkjøringsavtale gjelder uansett kurssvingninger.

7.3. Prisen for en skyss går i sin helhet til skysstilbyderen. Det er ingen administrasjonsgebyrer eller andre kostnader forbundet med samkjøringsavtaler.

7.4. Brukerne må følge den prisen som gjelder til enhver tid.

8. Betalingsmuligheter

8.1. Brukere har en konto hos nabogo (heretter kalt «lommebok»), som brukes til å foreta og motta betalinger for skysser.

8.2. Brukeren kan sette inn kontanter i lommeboken via en betalingsmodul, der vanlige nettbaserte betalingsalternativer kan brukes.

8.3. Brukere kan motta kreditt i lommeboken i form av et beløp i vedkommendes valuta ved å innløse en kampanjekode. Kreditt kan bare brukes som betaling for skysser og kan ikke utbetales. Kreditt har en utløpsdato og kan brukes til å be om skyss frem til utløpsdatoen – også hvis skyssen gjennomføres etter utløpsdatoen.

8.3.1. NG forbeholder seg retten til når som helst å tilbakestille eller endre utløpsdatoen for brukerens kreditt.

9. Betaling for skyss

9.1. Ved forespørsel om skyss reserveres beløpet i skysstakerens lommebok. Når avtalen er gjennomført, overføres beløpet til skysstilbyderens lommebok. Hvis forespørselen eller avtalen avlyses, frigis beløpet i skysstakerens lommebok.

9.2. Skysstakeren ber om skyss ved å sende en forespørsel om skyssen via appen eller ved å opprette en fast forespørsel som automatisk ber om den aktuelle skyssen hver uke. NG er ikke ansvarlig for ev. utilsiktede forespørsler som følge av en automatisk forespørsel.

9.3. Hvis brukeren har dekning for en avtale i lommeboken fra flere betalingsalternativer, dekkes utgiften ved å bruke opp alternativene i følgende rekkefølge, som relevant for den enkelte bruker:

  1. Kreditt
  2. Kontanter

9.4. Uavhengig av skysstakerens betalingsmetode mottar skysstilbyderen alltid betaling for skyssen i kontanter i lommeboken umiddelbart etter at skyssen er fullført. Det skjer ut fra det beregnede ankomsttidspunktet.

9.5. Skysstilbyder har muligheten (og retten) til å inngå en avtale med en skysstaker uten å motta betaling fra skysstakeren. I slike tilfeller mottar skysstilbyderen likevel tilskudd som betales av nabogo.

9.6. Det gis ikke kvittering på transaksjoner i nabogo, men brukeren har alltid tilgang til en oversikt over alle individuelle transaksjoner i appen.

10. Utbetaling

10.1. Brukeren kan når som helst be om å få utbetalt innestående kontanter i lommeboken til bankkontoen sin. Beløp som er reservert for aktivitet, kan ikke utbetales.

10.2. Utbetaling av saldoen gjøres til den kontoen brukeren har oppgitt, når vedkommende ber om det via appen. Det tar vanligvis mellom fem og ti virkedager fra forespørselen mottas til betalingen er fullført.

10.3. Det er brukerens eget ansvar å sørge for at de oppgitte bankkontoopplysningene er riktige.

10.4.I tilfeller der NG har grunn til å mistenke at en bruker har brutt bruksvilkårene, forbeholder NG seg retten til å tilbakeholde eller kansellere forespørsler om overføring.

11. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

11.1. NG er ikke ansvarlig for avtalen mellom skysstaker og skysstilbyder, inkludert inngåelse, planlegging og gjennomføring av avtalen.

11.2. NG er bare et mellomledd som tilbyr en formidlingsplattform, og NG påtar seg intet ansvar utover denne formidlingen.

11.3. NG er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under samkjøring, og NG er heller ikke ansvarlig for mangel på samkjøringsinntekter.

11.4. NG har ikke forsikring som dekker eller inkluderer aktiviteter formidlet gjennom plattformen eller brukere av plattformen.

11.5. NG kan ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten, feilene eller funksjonaliteten til formidlingsplattformen, inkludert virus, tekniske feil og avbrudd. Dermed kan NG også endre nabogo når som helst, inkludert tilgjengeligheten av funksjoner og innhold.

11.6. NG kan ikke holdes ansvarlig for økonomisk tap, tap av eiendom eller følgeskader.

11.7. NG kan ikke holdes ansvarlig for brukernes atferd, oppførsel, handlinger, garantier eller beskrivelser, informasjon eller lenker lagt ut av brukere.

12. Levering

12.1. NGs oppgave er fullført når brukerne har inngått en avtale via NG-appen. Dette skjer når skysstilbyderen godtar skysstakerens forespørsel om skyss.

13. Angrerett

13.1. Skysstaker og skysstilbyder har ingen angrerett, da avtalen mellom skysstaker og skysstilbyder ikke omfattes av angreretten som definert i forbrukeravtaleloven.

14. Ikke-formålstjenlig aktivitet og misbruk

14.1. Avtaler som betales helt eller delvis ved subsidier fra NG (for eksempel kreditt- eller avstandsrabatter), kan når som helst kanselleres av NG uten varsel dersom NG anser disse for å være i strid med bruksvilkårene.

14.2. Misbruk av ordningen til noe annet enn det som er formålstjenlig, kan føre til utestenging fra plattformen.

14.3. Hvis NG får mistanke om misbruk i henhold til disse bruksvilkårene, kan NG analysere medlemmenes aktiviteter på plattformen.

14.4. NG forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere aktiviteter som ikke anses å falle innenfor formålsbeskrivelsen.

15. Databehandling

15.1. I forbindelse med disse bruksvilkårene gjelder NGs personvernerklæring, som er angitt på nabogo.com.

15.2. Når brukeren registrerer seg som bruker på nabogo, blir han eller hun bedt om å sende inn visse personopplysninger til NG. Disse opplysningene kan blant annet omfatte brukerens navn, adresse, alder, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon. Merk at brukeren er forpliktet til å sørge for at disse opplysningene alltid er korrekte og oppdaterte.

16. Klagerett og tvisteløsning

16.1. Hvis brukeren vil sende inn en klage, håper vi at han eller hun kontakter oss først, slik at vi kan diskutere saken og forhåpentligvis finne en løsning.

16.2. Hvis brukeren fremdeles vil sende inn en klage til det danske konkurranse- og forbrukertilsynets senter for klagevedtak, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, kan dette gjøres via nettstedet forbrug.dk/klagemuligheder/.

16.3. Brukeren kan også bruke EU-kommisjonens klageportal ODR via nettstedet ec.europa.eu/odr/. Når du sender inn en klage via ODR-portalen, må brukeren oppgi vår e-postadresse anders@nabogo.com som kontaktadresse.

17. Endringer

17.1. NG forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene. Brukeren blir i så fall informert om dette via e-post, og endringene vises også i nabogo.com.

18. Lov og jurisdiksjon

18.1. Hvis en eller flere bestemmelser i disse bruksvilkårene blir ulovlige, ugyldige eller ugjennomførbare, skal ikke gyldigheten, lovligheten eller gjennomførbarheten av noen av de andre bestemmelsene påvirkes eller svekkes av det. 

18.2. Enhver tvist mellom NG og brukerne avgjøres etter dansk lov med domstolen i Kolding som verneting.